Премини към основното съдържание

Главен експерт в отдел „Статистика на условията на живот“, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 18.09.2023 г. 

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Статистика на условията на живот“, дирекция „Демографска и социална статистика“ в централно управление на Националния статистически институт (НСИ)

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането на кандидатите в конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Статистика на условията на живот“, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ както следва:

  • Първо място – Георги Марков

 

 

Публикуван на: 11.09.2023 г. 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (ЦУ) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-393 от 11.09.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-596/07.09.2023 г. на за председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Георги Марков

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 14.09.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста ще се проведе на 14.09.2023 г. от 10:35 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Комисията прие с протокол № КО-393/11.09.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 30 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които кандидатът следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

  • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
  • при 14 верни отговора – 4,125
  • при 15 верни отговора – 4,250
  • при 16 верни отговора – 4,375
  • при 17 верни отговора – 4,500
  • при 18 верни отговора – 4,625
  • при 19 верни отговора –4,750
  • при 20 верни отговора –4,875
  • при 21 верни отговора –5

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Ако кандидатът е постигнал минимален резултат на теста, се допуска до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто, като ще има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса за съответната длъжност представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Общи познания.  
1.1. Закон за държавния служител.
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ - https://www.nsi.bg/bg/node/19/
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на Националния статистически институт;
  
3. Рубрики на интернет страница на НСИ:
3.1. Социално включване и условия на живот
Метаданни за изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ и методологията на изследването - https://www.nsi.bg/bg/node/8257
3.2. Статистика на социалната защита
Метаданни и методология за статистика на социалната защита – https://nsi.bg/bg/node/4074

11.09.2023 г.                    Председател на комисията:     п
                                                                          /Десислава Димитрова/

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (ЦУ) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-393 от 11.09.2023 г.  на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-596/07.09.2023 г.  на председателя на НСИ, до участие в конкурса не се допускат следните кандидати:

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

11.09.2023 г.                    Председател на комисията:   п
                                                                       /Десислава Димитрова/