Премини към основното съдържание

Държавен експерт в отдел „Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 11.09.2023 г. 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ИНДИКАТОРИ И МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И ИНИЦИАТИВИ“, ДИРЕКЦИЯ „МНОГОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И РЕГИСТРИ“ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (ЦУ) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-391 от 11.09.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-595/07.09.2023 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Ралица Стефанова

2

Петър Николов

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 20.09.2023 г. от 13:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 20.09.2023 г. от 14.30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

Комисията прие с протокол № КО-391/11.09.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които кандидатът следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

  • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 21 верни отговора
    • при 22 верни отговора – 4,25
    • при 23 верни отговора – 4,50                                            
    • при 24 верни отговора – 4,75
    • при 25 верни отговора – 5

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто, като ще има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Общи познания.

1.1.Закон за държавния служител.

https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ.

2.1. Закон за статистиката

2.2. Устройствен правилник на НСИ

2.3. Национална статистическа програма за 2022 година.

2.4. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2021 - 2027 гoдина.

https://www.nsi.bg/bg/node/553/

https://www.nsi.bg/bg/node/555/

https://www.nsi.bg/bg/node/19529/

https://www.nsi.bg/bg/node/19200/

3. Специализирани познания и информационни източници:

3.1. Показатели за мониторинг на европейски, национални и регионални стратегии

3.1.1 Цели за устойчиво развитие.

https://www.nsi.bg/bg/node/19408/  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview

https://agenda2030.statistics.sk/Agenda2030/en/home/

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

https://mfa.bg/bg/3379

https://www.minfin.bg/bg/1394

3.1.2 Информационна система – Мониторстат

https://monitorstat.nsi.bg/

3.2. Ключови показатели за България

https://www.nsi.bg/bg/node/20579

 

11.09.2023 г.                                                 Председател на комисията:          п
                                                                                                                    /Антоанета Илкова/