Премини към основното съдържание

Две длъжности „Инспектор“ в Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.09.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ  „ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТ ПО ЧЛ. 46 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-388/07.09.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-590/04.09.2023 г. на доц. д-р Михаил Кончев за председател на НСИ, съгласно Заповед № РД-05-573/30.08.2023 г., до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Младен Младенов

2

Галина Аргирова

3

Радослав Колев

4

Маргарита Георгиева

5

Милен Илиев

6

Ивайло Тороманов

7

Васил Велев

8

Методи Бонев

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 25.09.2023 г. от 09:30 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“. 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 25.09.2023 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Комисията прие с Протокол № KO-388/07.09.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива, резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.
Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 17 верни отговора
- при 18 верни отговора – 3.25
- при 19 верни отговора – 3.50                
- при 20 верни отговора – 3.75
- при 21 верни отговора – 4.00
- при 22 верни отговора – 4.25
- при 23 верни отговора – 4.50                
- при 24 верни отговора – 4.75
- при 25 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4. 
2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде изчислена средноаритметично от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати: 

1. Общи познания. http://www.lex.bg
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Кодекс на труда;
1.3. Закон за администрацията;
1.4. Административнопроцесуален кодекс;
1.5. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
1.6. Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси;
1.7. Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ. https://www.nsi.bg
2.1. Закон за статистиката - https://www.nsi.bg/bg/node/553;
2.2. Устройствен правилник на НСИ - https://www.nsi.bg/bg/node/555.

08.09.2023 г.                 Председател на комисията:    /П/
                                                                                   Галина Кунчева