Премини към основното съдържание

Две длъжности „главен експерт“ в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки“, дирекция „Макроикономическа статистика“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 19.09.2023 г.

Окончателен резултат

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „главен експерт” - 2 щ. бр.  в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки”, дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането на кандидатите в конкурс за длъжността „главен експерт” - 2 щ. бр.  в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки”, дирекция „Макроикономическа статистика“:

• Първо място – Надежда Симеонова-Тодорова

 

Публикуван на: 08.09.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИЯ КАНДИДАТ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „НЕФИНАНСОВИ НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СМЕТКИ“, ДИРЕКЦИЯ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА“

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-390/08.09.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-589/04.09.2023 г. на доц. д-р Михаил Кончев за председател на НСИ, съгласно Заповед № РД-05-573/30.08.2023 г., до участие в конкурса се допуска следният кандидат:

Име и фамилия

1

Надежда Симеонова - Тодорова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 19.09.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“. 
Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидата, успешно издържал теста, ще се проведе на 19.09.2023 г. от 11:30 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Комисията прие с Протокол № KO-390/08.09.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:
1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които кандидатът следва да постави решения тест и формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива, резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.
Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 17 верни отговора
- при 18 верни отговора – 4.125
- при 19 верни отговора – 4.25                
- при 20 верни отговора – 4.375
- при 21 верни отговора – 4.50
- при 22 верни отговора – 4.625
- при 23 верни отговора – 4.75                
- при 24 верни отговора – 4.875
- при 25 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3. 
2. Кандидатът, постигнал минимален резултат на теста, се допуска до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидата от интервюто ще бъде изчислена средноаритметично от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто, като се осигурят отделни формуляри за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатия до конкурса кандидат: 

1. Закона за статистиката - https://www.nsi.bg/bg/node/553
2. Закон за държавния служител - https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408
3. Устройствения правилник на НСИ - https://www.nsi.bg/bg/node/555  
4. Кодекса на европейската статистическа практика
5. Европейската система от сметки, 2010

 

08.09.2023 г.                 Председател на комисията:        /П/ 
                                                                                    Боряна Манолова