Премини към основното съдържание

Две длъжности „главен експерт“ в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 13.09.2023 г.

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за две длъжности „главен експерт“ в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“ в дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ в централно управление (ЦУ) на Националния статистически институт (НСИ)

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурса за две длъжности „главен експерт“ в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“ в дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ в ЦУ на НСИ:

 • Първо място –  Георги Христов
 • Второ място – Мая Иванова

 

 

Публикуван на: 25.08.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДВЕ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ПЛАНИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МНОГОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И РЕГИСТРИ“ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (ЦУ) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-371 от 25.08.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-564/25.08.2023 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Мая Иванова

2

Росенка Найденова

3

Светла Дакова

4

Георги Христов

5

Марта Георгиева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.09.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 11.09.2023 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Комисията прие с протокол № КО-371/25.08.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва за всяка длъжност по три различни варианта на тест със затворени въпроси. В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които кандидатът следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

 • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 12 верни отговора
  • при 13 верни отговора – 4,125
  • при 14 верни отговора – 4,250
  • при 15 верни отговора – 4,375
  • при 16 верни отговора – 4,500
  • при 17 верни отговора – 4,625
  • при 18 верни отговора – 4,750
  • при 19 верни отговора – 4,875
  • при 20 верни отговора – 5

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Ако кандидатът е постигнал минимален резултат на теста, се допуска до интервю. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто, като ще има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса за съответната длъжност представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

При подготовката за конкурса за двете длъжности „главен експерт“ в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“ в дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“, ЦУ на НСИ могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Общи познания. http://www.lex.bg/
1.1. Закон за държавния служител.

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ. https://www.nsi.bg/bg/node/19
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Стратегия за развитие на националната статистическа програма в Р България 2021 -2027;
2.4. Политика за личните данни в Национален статистически институт
2.5. Достъп до обществена информация по ЗДОИ (https://nsi.bg/bg/node/258)
2.6. Опазване на статистическата тайна (https://nsi.bg/bg/node/45)
2.7. Национална статистическа програма за 2022 година.

3. Специализирани познания и информационни източници:
3.1. https://www.nsi.bg

 

25.08.2023 г.                                                 Председател на комисията:          п
                                                                                                                       /Антоанета Илкова/