Премини към основното съдържание

Началник на отдел в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и регистри“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 15.09.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ЗАЩИТА НА ПИСМЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, НА ТЕМА: „МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ОТДЕЛ „ПЛАНИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ В СИСТЕМАТА НА НСИ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО МУ“

 

Съгласно чл. 39, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-566/25.08.2023 г. на председателя на НСИ,

ДОПУСКА ДО ЗАЩИТА НА КОНЦЕПЦИЯ СЛЕДНИЯ КАНДИДАТ:

Име и фамилия

Мариана  Ангелова

 

Защитата на концепцията ще бъде проведена на 21.09.2023 г. от 10.00 часа в зала „Пресцентър”, в сградата на НСИ, гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2.

Съгласно чл. 39, ал. 7 от НПКПМДС при получаване на средноаритметична оценка най-малко „8“, която е средноаритметична от оценката на концепцията и средноаритметична от оценките на членовете на комисията от защитата на концепцията, кандидатът ще бъде допуснат до интервю.

Интервюто ще се проведе на 21.09.2023 г. от 11.30 часа в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

 

                                                                 Председател на комисията:       /П/
                                                                                                            /Антоанета Илкова/

 

Публикуван на: 25.08.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПЛАНИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ““ В ДИРЕКЦИЯ „МНОГОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И РЕГИСТРИ“ /МСМР/ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ /ЦУ/ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /НСИ/

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 39 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-369 от 25.08.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-566/25.08.2023 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допуска следният кандидат:

Име и фамилия

1

Мариана Ангелова

Посоченият кандидат трябва да представи писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Мястото и ролята на отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“ в системата на НСИ и визия за развитието му“, в срок до 17.30 часа на 01.09.2023 г. в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, етаж 4, стая 418.

Списъкът с допуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 15.09.2023 г. на електронната страница на НСИ и на таблото за съобщения, намиращо се на партера в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Б. Няма недопуснати кандидати до конкурса.

По втора точка от дневния ред комисията предложи и прие следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на изискванията към концепцията и критериите за преценка:

Разработените концепции трябва да бъдат в обем не повече от 10 страници. Съгласно чл. 39, ал. 4 от НПКПМДС кандидатите, чиито концепции са оценени със средноаритметична оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Комисията определи следните критерии за оценка на концепциите на кандидатите и показатели към тях:

I.  Критерии:

1. Определяне на мисия, визия, цели, конкретни задачи и действия за постигане на целите;

2. Познаване на нормативната уредба, действаща в областта;

3. Пълнота, последователност, аргументираност и стил на изложението;

4. Очертаване на приоритетите и приложимост на концепцията.

II. Показатели към критериите от 1 до 5:

- оценка 1 – разработката изобщо не е структурирана, липсва пълнота, последователност, аргументираност и стил на изложението, не са дефинирани визия и цели за постигане на мисията, не са конкретизирани задачите и действията за постигане на целите, липсват приоритети и приложимост на концепцията, не се познават нормативните документи в областта;

- оценка 2 – разработката не е добре аргументирана, личи слабо познаване на нормативните документи и на проблематиката при дефинирането на визията и целите за постигане на мисията, слабо са конкретизирани задачите и действията за постигане на целите, слабо очертани приоритети и приложимост на концепцията;

-  оценка 3 – разработката засяга само отделни аспекти при дефинирането на визията и целите за постигане на мисията, както и при конкретизирането на задачите и действията за постигане на целите, наблюдава се частична аргументираност и непоследователност на изложението, познаване на част от нормативните документи в областта, частична приложимост на концепцията и частично засегнати приоритети;

-  оценка 4 – разработката засяга основните специфики при дефинирането на визията и целите за постигане на мисията, както и при конкретизирането на задачите и действията за постигане на целите, има последователност, пълнота, аргументираност и стил на изложението, наблюдава се познаване на нормативните документи и се открива възможност за реализиране на предложенията в концепцията;

- оценка 5 – разработката е изключително добре структурирана, в пълнота отразява основните специфики при дефинирането на визията и целите за постигане на мисията, конкретните задачи и действията за постигане на целите, наблюдава се отлично познаване на нормативните документи, добра аргументираност и стил на изложението, добре очертани приоритети и пълна приложимост на концепцията на практика.

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и защитата на концепцията.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто сбор е най-малко "8".

Полученият резултат от оценяването на концепцията (разработка и защита) се умножава с коефициент на тежест 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

На интервюто се задават еднакви въпроси на всички преминали успешно защитата на концепция кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при оценяването на концепцията и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

Председател на конкурсната комисия:                 /п/
                                                                     /Антоанета Илкова/                   

25.08.2023 г.