Премини към основното съдържание

Статистическа система на ООН

Икономическият и социален съвет на Организацията на обединените нации (ECOSOC) е един от шестте основни органи на OOН, отговарящ за координацията, политическия диалог и препоръките по икономически, социални въпроси и въпроси, свързани с околната среда. Той функционира чрез своите спомагателни органи: функционални комисии (СКООН), регионални комисии (ИКЕ на ООН) и други специализирани органи.

 

Статистическа комисия на ООН (СКООН)

Статистическата комисия на Организацията на обединените нации (СКООН), създадена през 1947 г. от Икономическия и социален съвет, е най-висшият орган за вземането на решения в областта на международните статистически дейности, отговорен за определянето на статистически стандарти и разработването на концепции и методи, включително и за тяхното прилагане на национално и международно ниво.

Статистическата комисия на ООН е функционална комисия и подпомага Съвета при:

    а. насърчаване на развитието на националните статистики и подобряване на тяхната съпоставимост; 
    б. координиране на статистическата работа на специализираните агенции; 
    в. разработване на статистическите услуги на Секретариата; 
    г. консултиране на органите на ООН по въпроси, свързани със събиране, анализ и разпространение на статистическа информация; 
    д. насърчаване на подобряването на статистиката и статистическите методи като цяло.

Статистическата комисия на ООН наблюдава и ръководи работата на Статистическия отдел на ООН (UNSD).

Сайт на СКООН: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/

 

Конференция на европейските статистици към ИКЕ на ООН

Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) е една от петте регионални комисии към Икономическия и социален съвет, създадена на 28 март 1947 г. по искане на Общото събрание на ООН. В Икономическата комисия за Европа членуват 56 държави основно от региона на Европа, както и няколко държави от Северна Америка и Азия. Основната й цел е да насърчава общоевропейската икономическа интеграция и сътрудничество сред членовете си и да насърчава устойчиво развитие и икономически просперитет.

Конференцията на европейските статистици (КЕС), основана през 1953 г., е един от най-старите статистически органи в световен мащаб, чиито основи са положени още по времето на Обществото на народите и първата конференция по статистика, проведена през 1928 г. Конференцията предоставя платформа за координиране на международната статистическа дейност в региона на Икономическата комисия на ООН за Европа, за решаване на възникващите проблеми и разработване на методологически указания и препоръки за подобряване на националните статистики и тяхната международна сравнимост.

Сайт на КЕС: https://unece.org/statistics/ces