Премини към основното съдържание

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2022 година

Публикувано на: 14.07.2023 - 11:00

През 2022 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 088 извършени престъпления, а осъдените лица с влезли в сила присъди са 24 047. Мъжете са 21 973, или 91.4%, а жените - 2 074 (8.6%). Както сред мъжете, така и сред жените, най-голям е делът на осъдените във възрастовата група от 30 до 39 години - съответно 27.6 и 30.5%.

В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям е броят и делът на общоопасните престъпления - 13 428 (51.5%), за които са осъдени 11 902 лица (49.5% от общия брой на осъдените лица). На второ място са престъпленията против собствеността - 4 617 (17.7%) с 5 052 осъдени лица (21.0%).

В сравнение с 2021 г. се наблюдава съществено повишаване както на броя на престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (с 26.1%), така и на осъдените за тях лица (с 24.9%). Причината за това е най-разпространеният вид сред тези престъпления - незаконно преминаване през граница.

В разпределението на престъпленията, завършили с осъждане, по броя на извършителите, най-голям е делът на престъпленията, извършени от едно лице - 95.9%. Извършените престъпления в съучастие от две лица са най-разпространени при престъпленията против собствеността (9.8%), а от три и повече лица - при престъпленията против реда и общественото спокойствие (3.3%).

Прессъобщение
Статистическа област