Премини към основното съдържание

Държавен експерт в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта” към дирекция „Бизнес статистика“, при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 22.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт – гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-340/19.05.2023 г. на председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „държавен експерт“ - 1 щ. бр. в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта” към дирекция „Бизнес статистика“, при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
2. Професионален опит – 4 години или III младши ранг.

III. Допълнителни изисквания: 
1. Професионална област – икономика, статистика;
2.  Компютърна грамотност – познаване на MS Office и SPSS;
3.  Английски език на много добро ниво.

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;         
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага);
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VIІ. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата – KBSST – DЕ.
Срокът за приемане на документите е до 10 (десет) дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях е-mail.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

IX. Кратко описание на длъжността: 
Развива и усъвършенства методологията, организира и участва в събирането, обработката, контрола и анализа на информацията за изчисляване краткосрочните показатели на предприятията и на специфичните показатели за транспорта. Работи по подобряване на качеството и навременността на изчисляваните показатели. Участва в разработването и даването на становища и отговори на запитвания на министерства, ведомства, фирми и граждани във връзка със статистическа информация. 

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионално развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения в институция с дългогодишна история и традиции;
• Допълнително възнаграждение при участие в национални и международни проекти;
• Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация както в страната, така и в чужбина;
• Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
• Допълнителен платен годишен отпуск;
• Средства за представително облекло и др.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по-горе, можете да станете ценна част от екипа на Национален статистически институт.

X. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 780 лв.
Индивидуалната основна месечна заплата на спечелилия конкурса кандидат се определя от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Вътрешните правила за работната заплата в НСИ.