Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“, сектор „Многосекторна статистика“ на ТСБ - Югозапад при НСИ

Публикуван на: 31.05.2023 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
На основание чл. 20, чл.21, чл 33, т.1 и чл.36 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на Протокол № 1 от 30.05.2023 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № ЮЗ-РД-04-53/26.05.2023 г. на директора на ТСБ – Югозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Многосекторна статистика“ на отдел „Статистически изследвания – София“ при Териториално статистическо бюро – Югозапад 

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценката за съответствие с тях комисията реши:

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
1.1. заявление по образец;
1.2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
1.3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация.
    
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
2.1. минимална степен на завършено образование – Професионален бакалавър; 
2.2. професионален опит – не се изисква;
2.3. допълнителни изисквания: специалност - статистика, икономика или друга подходяща за длъжността специалност, компютърна грамотност.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1

Десислава Евлогиева Додунчева

да

да

не

2

Линда Симеонова Стоянова

да

да

не

 

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Десислава Евлогиева Додунчева

2

Линда Симеонова Стоянова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.06.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 14.06.2023 г. от 11:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати.

По втора точка от дневния ред  комисията предложи и прие следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 16 верни отговора
- при 17 верни отговора – 4.25
- при 18 верни отговора – 4.50
- при 19 верни отговора – 4.75
- при 20 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители. 
2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала еднакви въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл.42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

Кандидатите, които са допуснати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в сектор „Многосекторна статистика“ на отдел „Статистически изследвания – София“ при ТСБ – Югозапад, могат да ползват за подготовката си следните информационни източници:

I. Относно изпълнението на държавна служба:    
1. Закон за държавния служител (http://www.lex.bg/);
II. Относно нормативната уредба на статистическата дейност в страната:
1. Закон за статистиката;
2. Устройствен правилник на НСИ;
3. Национална статистическа програма за 2022 година.
Актуалните информационни източници могат да бъдат намерени в сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел Нормативна уредба.
III. Относно статистическия производствен процес:
1. Общ модел на статистическия производствен процес;
Актуалните информационни източници могат да бъдат намерени в сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел За потребителите, подраздел Метаданни и методология на изследванията.

 

Дата: 30.05.2023 г.                                      Председател на комисията: 
                                                                                /Силвия Павлова/