Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Статистика на външната търговия със стоки“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 02.06.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БИЗНЕС СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол от 02.06.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-370/01.06.2023 г. на доц. д-р Атанас Атанасов – председател на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Венета Цветкова Маринова

2

Светлана Цветкова Маринова

3

Ивана Тодорова Георгиева

4

Владислав Асенов Петров

5

Стефан Иванов Сотиров

6

Линда Симеонова Стоянова

 

Недопуснати кандидати – няма.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 13.06.2023 г. от 10.00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“. 
Кандидатите следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 13.06.2023 г. от 12.30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.

Комисията прие с Протокол № КО-246/02.06.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 50 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
минимален резултат за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 17 верни отговора:
- при 18 верни отговора – 4.125
- при 19 верни отговора – 4.25
- при 20 верни отговора – 4.375
- при 21 верни отговора – 4.5
- при 22 верни отговора – 4.625
- при 23 верни отговора – 4.75
- при 24 верни отговора – 4.875
- при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4.

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка, която не е по-ниска от 4.
3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.
 

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:

Знания по административни документи:
• Закон за държавния служител
• Закон за статистиката
• Закон за администрацията
• Устройствен правилник на НСИ

Знания в областта на Бизнес статистиката:
1. Отдел "Годишна бизнес статистика" | Национален статистически институт (nsi.bg)
2. Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта" | Национален статистически институт (nsi.bg)
3. Отдел "Статистика на външната търговия със стоки" | Национален статистически институт (nsi.bg)
4. Отдел "Статистика на туризма и бизнес наблюдения" | Национален статистически институт (nsi.bg)
5. Отдел "Бизнес регистри" | Национален статистически институт (nsi.bg)
6. eur-lex.europa.eu

Данни и метаданни от интернет страницата на НСИ:
1. Годишни данни – КИД 2008 | Национален статистически институт (nsi.bg)
2. Нефинансови предприятия | Национален статистически институт (nsi.bg)
3. Места за настаняване | Национален статистически институт (nsi.bg)
4. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията и услугите | Национален статистически институт (nsi.bg)
5. Външна търговия | Национален статистически институт (nsi.bg)
6. Индекси на промишленото производство, индекси на оборота в промишлеността | Национален статистически институт (nsi.bg)
7. Индекси на оборота в услугите | Национален статистически институт (nsi.bg)
8. Статистика на фамилния бизнес | Национален статистически институт (nsi.bg)

 

02.06.2023 г.                                     Председател на комисията:      /п/
                                                                                                         /Диана Янчева/