Премини към основното съдържание

Главен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Обща администрация“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 29.05.2023 г.

 СПИСЪК – ДОПЪЛНЕНИЕ
КЪМ СПИСЪКА ОТ 26.05.2023 г. НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“  – 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В ЦУ НА НСИ

Комисията, назначена със Заповед № РД-05-357/26.05.2023 г. на доц. д-р Михаил Кончев – за председател на НСИ съгласно Заповед № РД-05-346/23.05.2023 г. на доц. д-р Атанас Атанасов – председател на НСИ, за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Обща администрация“ в централно управление на НСИ съгласно НПКПМДСл, поради допусната техническа грешка, изразяваща се в непосочване на имената и основанията за допускане/недопускане на кандидат, подал в срок заявленията си за участие в настоящия конкурс, взе следното решение:
Да изготви настоящия Списък, явяващ се допълнение към Списъка с допуснати и недопуснати до конкурса кандидати, публикуван на 26.05.2023 г. на интернет страницата на НСИ.
Във връзка с гореизложеното и въз основа на преценка на представените от кандидатите документи в съответствие с посочените в Обявлението на конкурсната процедура изисквания към участниците, както и на необходимите за представяне документи, с които същите да докажат декларираните от тях обстоятелства, конкурсната комисия 

 

РЕШИ:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

1.

Мая Симеонова

 

Всички допуснати до конкурсната процедура кандидати, посочени в Списъка от 26.05.2023 г., както и в настоящия Списък, трябва да се явят на тест на 07.06.2023 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.06.2023 г. от 15:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.

ІІІ. Посоченият в публикувания на 26.05.2023 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидидати до участие в конкурса, начинът за формиране на резултатите от проведения конкурс, както и системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто, се запазват, без промяна.

                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /п/    
                                                                                         /Галина Мирчева/                
    

 

Публикуван на: 26.05.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ /ЦУ/ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /НСИ/

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-232 от 26.05.2023 г. на конкурсната комисия, Заповед № РД-05-357/26.05.2023 г. на доц. д-р Михаил Кончев – за председател на НСИ съгласно Заповед № РД-05-346/23.05.2023 г. на доц. д-р Атанас Атанасов – председател на НСИ, за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Обща администрация“ в централно управление на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:
 

Име, презиме и фамилия

1

Боряна Стоянова

2

Иванка Палашева

3

Любка Георгиева

4

Веселка Кирилова

5

Кристиян Тодоров

 

Недопуснати кандидати – няма.
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.06.2023 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.06.2023 г. от 15:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.
Комисията прие с Протокол № KO-232 от 26.05.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
1.    Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор.
Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
1. Минимален резултат за успешно издържан тест съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – оценка 4, която се получава при 17 верни отговора:
- при 18 верни отговора – 4.125
- при 19 верни отговора – 4.25
- при 20 верни отговора – 4.375
- при 21 верни отговора – 4.50
- при 22 верни отговора – 4.625
- при 23 верни отговора – 4.75
- при 24 верни отговора – 4.875
- при 25 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка, която не е по-ниска от 4.
3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр.
Резултатът от проведеното интервю се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани:
1. Закон за статистиката;
2. Закон за администрацията;
3. Устройствен правилник на Националния статистически институт;
4. Закон за държавния служител;
5. Кодекс на труда;
6. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;
7. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
8. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
10. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

26.05.2023 г.                      Председател на комисията: /п/
                                                                            /Галина Мирчева/