Премини към основното съдържание

Директор на дирекция „Бизнес статистика“ при Централно управление на НСИ

Публикуван на: 25.05.2023 г.

Конкурсът за длъжността „директор на дирекция „Бизнес статистика“ е прекратен със заповед на председателя на Националния статистически институт поради липса на постъпили заявления от кандидати за участие в конкурсната процедура.

 

Публикуван на: 05.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 19.05.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт – гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-292/05.05.2023 г. на председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „директор на дирекция „Бизнес статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
2. Професионален опит – 5 години или ранг II младши.              

III. Допълнителни изисквания: 
1. Специалност – статистика, икономика, международни икономически отношения, право, европеистика, публична администрация;
2. Английски език на много добро ниво;
3. Добри компютърни умения: MS Word, MS Excel и MS Outlook.

IV. Специфични изисквания:
1. Да притежава документ, удостоверяващ право на достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“ или да няма пречки за издаването на такъв на кандидата. 
2. Начин на провеждане на конкурса – защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за развитие на дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ“ и интервю.
3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;  
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
5. декларация от лицето, че няма пречка да получи разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“ по реда на чл. 40 от Закона за защита на класифицираната информация или копие от валидно разрешение за достъп.

VI. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл) всеки работен ден от 9.30 до до 17.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. 
При електронно представяне на документите в „относно“ се посочва референтния номер на обявата: DBS – 02.
Срокът за приемане на документите е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. 
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения от тях е-mail.

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

VIII. Кратко описание на длъжността: 
• Осъществява организация, координация и сътрудничество със Статистическата служба на Европейския съюз /Евростат/ и с партньорските институции в държавите членки на ЕС при провеждането на политиката на НСИ по развитие на партньорството в рамките на Европейската статистическа система /ЕСС/;
• Осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания в дирекция „Бизнес статистика“ с изискванията на Евростат; 
• Координира на национално равнище всички дейности по разработването, производството и разпространението на националната и европейската статистическа информация в областта на бизнес статистиката;
• Оказва методологична и методическа помощ и упражнява контрол върху качеството на статистическите изследвания;
• Координира статистическата дейност на дирекция „Бизнес статистика;
• Участва в дейността на РГ 12 „Статистика”.

IX. Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионално развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения в институция с дългогодишна история и традиции;
• Допълнително възнаграждение при участие в национални и международни проекти;
• Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация както в страната, така и в чужбина;
• Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
• Допълнителен платен годишен отпуск;
• Средства за представително облекло и др.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по-горе, можете да станете ценна част от екипа на Националния статистически институт.

 X. Размер на основната месечна заплата за длъжността – 3500 лева.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в НСИ.