Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Обща администрация“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 26.05.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-233/26.05.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-358/26.05.2023 г. на доц. д-р Михаил Кончев - за председателя на НСИ, съгласно Заповед № РД-05-346/23.05.2023 г., до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

Име и фамилия

1

Любка Георгиева

2

Теодора Петрова

3

Кристиян Тодоров

4

Надежда Иванова

5

Мая Симеонова

6

Юлия Филипова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.06.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“. 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.06.2023 г. от 13:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Комисията прие с Протокол № KO-233/26.05.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 12 верни отговора
- при 13 верни отговора – 4.125
- при 14 верни отговора – 4.25
- при 15 верни отговора – 4.375
- при 16 верни отговора – 4.50
- при 17 верни отговора – 4.625                
- при 18 верни отговора – 4.75
- при 19 верни отговора – 4.875
- при 20 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3. 

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

Областите на познанието и информационните източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати са следните:
1. Закон за статистиката, Глава първа и втора;
2. Закон за администрацията, Глава втора, трета и пета;
3. Устройствен правилник на НСИ;
4. Закон за държавния служител;
5. Кодекс на труда;
6. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;
7. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
8. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
10. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

26.05.2023 г.                 Председател на комисията:       /П/  
                                                                                 Галина Мирчева