Премини към основното съдържание

Младши експерт - 2 щ. бр. в отдел „Таблици Ресурс - Използване и институционални национални сметки” към дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 16.05.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – ДВЕ Щ. БР.  В ОТДЕЛ „ТАБЛИЦИ РЕСУРС-ИЗПОЛЗВАНЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА” ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ /ЦУ/ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /НСИ/

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-216 от 16.05.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-328/16.05.2023 г. на доц. д-р Атанас Атанасов – председател на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

1

Иво Георгиев Петков

2

Виктория Игнатова Спасова

3

Иванка Петрова Палашева

4

Линда Симеонова Стоянова

5

Светослав Емилов Асов

 

Недопуснати кандидати – няма.
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.05.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“. 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 30.05.2023 г. от 11.30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.          

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.
Комисията прие с Протокол № KO-216 от 16.05.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.
Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
•    минимален резултат за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
- при 14 верни отговора – 4.125
- при 15 верни отговора – 4.25
- при 16 верни отговора – 4.375
- при 17 верни отговора – 4.5
- при 18 верни отговора – 4.625
- при 19 верни отговора – 4.75
- при 20 верни отговора – 4.875
- при 21 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3. 
2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка, която не е по-ниска от 4.
3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:

Знания по административни документи
• Закон за държавния служител
• Закон за статистиката
• Закон за администрацията
• Устройствен правилник на НСИ

Знания в областта на националните и регионални сметки
• Европейска система от национални и регионални сметки 2010, Регламент 549/2013 г. на ЕС и на Съвета https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0549

Данни и метаданни от интернет страницата на НСИ:
• Брутен вътрешен продукт (БВП)
• Брутен национален доход (БНД)
• Нефинансови сметки по институционални сектори
• Национални сметки – доклади за качество по програма за предоставяне на данни за Евростат (без таблици 0600, 0700)

16.05.2023 г.                                                    Председател на комисията:        /п/       
                                                                                                                           /д-р Свилен Колев/