Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване през 2022 година

Публикувано на: 26.04.2023 - 11:00

През 2022 г. линията на бедност общо за страната e 525.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 571.9 хил. лица, или 22.9% от населението на страната. От 2021 г. в индикаторите за бедност се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство. Този показател е част от комбинирания индикатор „Население в риск от бедност и социално изключване“ за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели в стратегия „Европа 2030“.

Прессъобщение