Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към ТСБ - Юг

Публикуван на: 17.03.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 27.03.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Териториално статистическо бюро – Юг, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № Ю-РД-04-51/16.03.2023 г. на Директора на ТСБ - Юг

Обявява:

I. Конкурс за заемане по служебно правоотношение за една длъжност – „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към Териториално статистическо бюро - Юг.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 1 година;
3. Ранг - IV младши.

III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – статистика, икономика, информатика;
2. Компютърни умения - приложенията на MSOffice, Internet;
3. Владеенето на английски език е предимство.

IV. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи както следва:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VІ. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на ОСИ - Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 9, ет. 7, стая 2. 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected] като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях е-mail.

VІІ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в ТСБ – Юг, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VІIІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на:
-    VІІ етаж в сградата на ОСИ – Смолян,
-    интернет страницата на НСИ /www.nsi.bg/.

ІХ. Кратко описание на длъжността: събиране, оглед и обработка на статистически данни.

Х. Минимален размер на основната месечна заплата: 1065 лв., определен съгласно нормативните актове, регламентиращи формирането на възнаграждението и „Вътрешните правила за работната заплата в НСИ“.