Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2021

Публикувано на: 10.03.2023 - 15:40

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2021“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от изследвания на Националния статистически институт от областта на енергийната статистика за периода 2015 - 2021 година. В изданието са включени данни за:

• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;

• общия енергиен баланс на страната;

• производството на първична енергия;

• общо доставената енергия;

• преобразуваните енергийни ресурси;

• крайното потребление на енергийни продукти;

• други показатели;

• дефинициите на показателите от енергийните баланси;

• коефициентите за превръщане на енергийните продукти от специфична мярка в ГДж;

• международни сравнения.

Общият енергиен баланс на страната и балансите на енергийните продукти са представени в три раздела съгласно методологията на Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат: доставка на енергия, преобразуване на енергия и крайно потребление на енергия. Включена е подробна информация за вложените горива в различните видове електроцентрали и топлоцентрали.

Източниците на данни за международните сравнения са:           

• Базата данни на Евростат в раздел „Енергийна статистика“;

• Индикатори за устойчиво развитие - Цел 7. „Достъпна и чиста енергия“.

Съдържащите се в публикацията данни са представени във физически мерни единици - тонове, киловатчасове и други. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта: 1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.023885 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.

Статистическа област