Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистика на условията на живот” към дирекция „Демографска и социална статистика“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 27.03.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ”, ДИРЕКЦИЯ „ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦУ НА НСИ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-140 от 27.03.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-189/22.03.2023 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Диляна Цветкова Шопова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността на 07.04.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”. 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 07.04.2023 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

Б. Няма недопуснати кандидати до конкурс.

По втора точка от дневния ред комисията предложи и прие следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
- при 14 верни отговора – 4.125            
- при 15 верни отговора – 4.250
- при 16 верни отговора – 4.375
- при 17 верни отговора – 4.500
- при 18 верни отговора – 4.625
- при 19 верни отговора – 4.750                
- при 20 верни отговора – 4.875
- при 21 верни отговора – 5.000

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 
2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати: 

1. Общи познания. 
1.1. Закон за държавния служител.

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ - https://www.nsi.bg/bg/node/19/
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на Националния статистически институт.

3. Рубрики на интернет страница на НСИ:
3.1. Доходи, разходи и потребление на домакинства
Метаданни и методология за изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“ и прессъобщението към него – https://www.nsi.bg/bg/node/3218
3.2. Статистика на социалната защита
Метаданни и методология за статистика на социалната защита – https://nsi.bg/bg/node/4074

 

                                                               Председател на комисията:   /П/         
                                                                                                  /Магдалена Костова/