Премини към основното съдържание

Главен експерт в отдел „Статистика на условията на живот” към дирекция „Демографска и социална статистика“, ЦУ на  НСИ

Публикуван на: 9.03.2023 г.

Окончателeн резултат

Конкурсът за длъжността „главен експерт“ в отдел „Статистика на условията на живот“, дирекция „Демографска и социална статистика“ е прекратен поради липса на постъпили заявления от кандидати със заповед № РД-05-148/09.03.2023 г. на председателя на Националния статистически институт.

 

 

Публикуван на: 24.02.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 06.03.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт – гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-119 / 24.02.2023 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Статистика на условията на живот” към дирекция „Демографска и социална статистика“, ЦУ на  НСИ.

II.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 3 години или IV младши ранг.

III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Обществени и стопански науки, природни науки, математика и информатика, с опит в:
- разработката и внедряването на методологии и статистически инструментариуми за изследвания в областта на социалните статистики;
- разработката на аналитични материали и статистически публикации.
2. Компютърна грамотност – Ползване на SPSS, SAS или друг статистически пакет; Word, Excel и други програмни продукти в среда Windows;
3. Писмено и говоримо ползване на английски език или друг западен език – задължително изискване.

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

IV. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага) и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VI. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден  от 9.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418.

Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата – SLC-GE.

Срокът за приемане на документите е до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях е-mail.

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

VIІI. Кратко описание на длъжността: Изпълнение на Националната статистическа програма за изследване на бедността и социалната изолация и тяхното проследяване във времето чрез хармонизирана с регламентите на Европейската комисия и ЕВРОСТАТ методологическа работа, организиране и провеждане на панелни изследвания на домакинствата и техните членове. Внедряване на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита.

Ние Ви предлагаме:

  • Работно място в позитивна работна среда и сплотен екип от експерти на НСИ.
  • Допълнително възнаграждение при участие в национални и международни проекти;
  • Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация както в страната, така и в чужбина;
  • Възможност за професионално и кариерно развитие, и придобиване на разнообразни нови знания и умения в институция с дългогодишна история и традиции;
  • Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
  • Допълнителен платен годишен отпуск;
  • Средства за представително облекло.

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по-горе, можете да станете ценна част от екипа на Националния статистически институт.

X. Размер на основната месечна заплата за длъжността – от 780 до 1950 лв.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в НСИ.