Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 27.03.2023 г.

Окончателен резултат

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането на кандидатите в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Планиране, координация и качество на статистическите изследвания“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“:

• Първо място – Дилена Питова

• Второ място – Румен Антонов

 

Публикуван на: 13.03.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 1 Щ. БР. В ОТДЕЛ „ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „МНОГОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО” ПРИ ЦУ НА НСИ

     На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-107/10.03.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-150/09.03.2023 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Галя Бичева

2

Румен Антонов

3

Дилена Питова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.03.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, стая 101.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 23.03.2023 г. от 11:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, стая 101.

Комисията прие с Протокол № KO-107/10.03.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроса с един възможен верен отговор.

Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:

 • минимален резултат за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
  • при 14 верни отговора – 4.125
  • при 15 верни отговора – 4.25
  • при 16 верни отговора – 4.375
  • при 17 верни отговора – 4.50
  • при 18 верни отговора – 4.625
  • при 19 верни отговора – 4.75
  • при 20 верни отговора – 4.875
  • при 21 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4.

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

 

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани:

Нормативна уредба и друга литература:

 

Полезни линкове:

 

13.03.2023 г.                                     Председател на комисията:           /П/
                                                                               Антоанета Илкова