Премини към основното съдържание

Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020

Публикувано на: 23.02.2023 - 16:50

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация най-новата си електронна публикация „Градове и техните функционални градски райони в Република България, 2010 - 2020“.

Изданието е подготвено в рамките на проект „Събиране на данни за градовете и статистика на под-национално ниво“, който се реализира с финансовата подкрепа на Евростат.

Целта на проекта е да произвежда и разпространява сравнима информация за включените в него градове и свързаните към тях функционални територии по основни показатели за демографското и социално-икономическото им състояние и развитие.

Целта на настоящата публикация е аналитично да представи актуална статистическа информация за демографското състояние на определените в страната функционални градски райони и техните центрове и икономическата активност на населението в тях. Измененията в тяхното развитие са проследени чрез съпоставянето с данните от предходните етапи от изпълнението на проекта.

Публикацията е оформена тематично по раздели, като информацията във всеки раздел е илюстрирана с карти, таблици и графики.

Публикацията е предназначена за държавните и местните органи на управление, бизнес средите, политици, научни работници, преподаватели, студенти, специалисти и всички граждани, проявяващи интерес към социално-икономическото и пространственото развитие и планиране на регионите в Република България.

Статистическа област