Премини към основното съдържание

Главен експерт в отдел „Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи” към дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 27.03.2023 г.

Окончателни резултати

за конкурс за длъжността „главен експерт“ – в отдел „Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането от конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „Индикатори и мониторинг на стратегически документи и инициативи“, дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“ при ЦУ на НСИ както следва:

 • Първо място – Давид Станиславов Миланов

 

 

Публикуван на: 13.03.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ИНДИКАТОРИ И МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И ИНИЦИАТИВИ”, ДИРЕКЦИЯ „МОТОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА, МЕТОДОЛОГИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-105 от 10.03.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-142/08.03.2023 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Давид Станиславов Миланов

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността на 24.03.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста ще се проведе на 24.03.2023 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

Б. Няма недопуснати кандидати до конкурс.

По втора точка от дневния ред комисията предложи и прие следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

 1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
 • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 17 верни отговора
  • при 18 верни отговора – 4.125
  • при 19 верни отговора – 4.250                                              
  • при 20 верни отговора – 4.375
  • при 21 верни отговора – 4.500
  • при 22 верни отговора – 4.625
  • при 23 верни отговора – 4.750                                              
  • при 24 верни отговора – 4.875
  • при 25 верни отговора – 5.000

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатия до конкурс кандидат:

1. Общи познания.

1.1.Закон за държавния служител.
https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408

2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ. 

2.1. Закон за статистиката 
2.2. Устройствен правилник на НСИ
2.3. Национална статистическа програма за 2022 година.
2.4. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2021 - 2027 гoдина.
https://www.nsi.bg/bg/node/553/
https://www.nsi.bg/bg/node/555/
https://www.nsi.bg/bg/node/19529/
https://www.nsi.bg/bg/node/19200/

3. Специализирани познания и информационни източници:

3.1. Показатели за мониторинг на европейски, национални и регионални стратегии

3.1.1 Цели за устойчиво развитие.
https://www.nsi.bg/bg/node/19408/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
https://agenda2030.statistics.sk/Agenda2030/en/home/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://mfa.bg/bg/3379
https://www.minfin.bg/bg/1394

3.1.2 Информационна система – Мониторстат
https://monitorstat.nsi.bg/

3.2. Ключови показатели за България
https://www.nsi.bg/bg/node/20003/

                       Председател на комисията:      /П/     
                            /Антоанета Илкова/