Премини към основното съдържание

Директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 09.03.2023 г.

Окончателeн резултат

Конкурсът за длъжността „директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ в ЦУ на НСИ е прекратен със Заповед № РД-05-147/09.03.2023 г. на председателя на НСИ поради непредставяне на писмена концепция за стратегическо управление от единствения допуснат до участие в конкурса кандидат.

 

 

Публикуван на: 23.02.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДИРЕКЦИЯ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦУ НА НСИ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 39 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-78 от 22.02.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-111/22.02.2023 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допуска следният кандидат:

Име и фамилия

1

Гергана Шопова

 

Посоченият кандидат трябва да представи писмена концепция за стратегическо управление, на тема: „Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика” при ЦУ на НСИ“ в срок до 16.30 часа на 08.03.2023 г. в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, етаж 4, стая 418.

Списъкът с допуснатите кандидати до защита на концепцията ще бъде публикуван на 13.03.2022 г. на електронната страница на НСИ и на таблото за съобщения, намиращо се на партера в сградата на НСИ, гр. София, ул. „П. Волов” № 2.

Комисията прие с протокол № КО-78/22.02.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на изискванията към концепцията и критериите за преценка:

Разработените концепции трябва да бъдат в обем не повече от 10 страници. Съгласно чл. 39, ал. 4 от НПКПМДС кандидатите, чиито концепции са оценени със средноаритметична оценка не по-ниска от „4“, се допускат до защита на концепцията.

Комисията определи следните критерии за оценка на концепциите на кандидатите:

  1. Определяне на мисия, визия, цели, конкретни задачи и действия за постигане на целите;
  2. Познаване на нормативната уредба, действаща в областта;
  3. Пълнота, последователност, аргументираност и стил на изложението;
  4. Очертаване на приоритетите и приложимост на концепцията.

 

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и защитата на концепцията.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто сбор е най-малко "8".

Полученият резултат от оценяването на концепцията (разработка и защита) се умножава с коефициент на тежест 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

На интервюто се задават еднакви въпроси на всички преминали успешно защитата на концепция кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при оценяването на концепцията и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

23.02.2023 г.                                     Председател на комисията:      /п/

                                                                                                         /д-р Свилен Колев/

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА“ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

На основание чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно Протокол № KO-78/22.02.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-111/22.02.2023 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса не се допуска следният кандидат:

Име и фамилия

Основание за недопускане

1

Петър Николов

Кандидатът не е представил документ, удостоверяващ правото на достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“ или декларация, че няма пречка да получи разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“ по реда на чл. 40 от Закона за защита на класифицираната информация.

Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за професионален опит – 5 години или II младши ранг, съгласно чл.10в от Закона за държавния служител, чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

 

23.02.2023 г.                                     Председател на комисията:    /п/

                                                                                                           /д-р Свилен Колев/