Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 14.03.2023 г.

Окончателни резултати

за конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за проведения конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Човешки ресурси“, дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ: Конкурсната процедура приключва без класиране.

 

 

Публикуван на: 20.02.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”,
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-70 от 20.02.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-92/15.02.2023 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Радослава Хаджимитева-Чернева

2

Мила Негревска

3

Боряна Стоянова

4

Мая Симеонова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 06.03.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 06.03.2023 г. от 11:30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

Комисията прие с протокол № КО-70/20.02.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста за познания от професионалната област на длъжността и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

  • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 17 верни отговора

-  при 18 верни отговора – 4.125

-  при 19 верни отговора – 4.25

-  при 20 верни отговора – 4.375

-  при 21 верни отговора – 4.50

-  при 22 верни отговора – 4.625                                          

-  при 23 верни отговора – 4.75

-  при 24 верни отговора – 4.875

-  при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Областите на познанието и информационните източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати са следните:

1. Закон за статистиката, Глава първа и втора;

2. Закон за администрацията, Глава втора, трета и пета;

3. Устройствен правилник на НСИ;

4. Закон за държавния служител;

5. Кодекс на труда;

6. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;

7. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;

8. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;

9. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;

10. Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 

20.02.2023 г.                                     Председател на комисията:   /П/ 

                                                                                               /Галина Мирчева/