Премини към основното съдържание

Проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“

Публикувано на: 20.01.2023 - 09:20

Националният статистически институт започна работа по проект „Глобалните вериги стойности и многонационалните предприятия в бизнес статистиката“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101100585 - 2022-BG-GVC-MNE.

Работен пакет 1 на проекта „Изследване на глобалните вериги стойности - допълнителни въпроси“ има за цел да задълбочи първото проучване на веригите на стойността (GVC) съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика чрез събиране на допълнителни въпроси и предоставяне на по-детайлна информация за всички модули на изследването, най-вече тези за глобалните вериги стойности, международния сорсинг и неговите мотивиращи фактори и ограничения.

Работен пакет 2 на проекта „По-нататъшно развитие на статистиката на глобалните вериги стойности“ има за цел да свърже резултатите от проучването на глобалните вериги стойности за 2021 г. с данни от структурната бизнес статистика, статистика на предприятията под чуждестранен контрол и други подходящи данни на ниво предприятие за изготвяне на годишна статистика за формиране на ключови променливи и индикатори в тази област. Ще бъдат проучени и начините за създаване на нови статистически данни, като напр. определяне на интензитета на глобалните вериги стойности и на международния сорсинг на ниво предприятие и групиране на предприятията за аналитични цели.

Работен пакет 3 от проекта „Профилиране“ ще изследва глобализацията и нарастващата сложност на дейностите на многонационалните предприятия, които поставят предизвикателства за производството на бизнес статистика и за правилното и последователно отразяване на дейностите на многонационалните предприятия в националната статистика.

За изпълнение на общите цели на проекта се планират следните основни дейности:

За работен пакет 1

 • Разработване на електронен въпросник с допълнителни въпроси към изследването на глобалните вериги стойности;
 • Провеждане на изследването и оценка на данните;
 • Производство на данни, събрани чрез допълнителните въпроси.

За работен пакет 2

 • Тестване на данните и разработване на методология и инструменти за екстраполиране/оценяване на ключови показатели за глобалните вериги стойности и създаване на напълно нови показатели;
 • Изготвяне на окончателни данни, получени в резултат на свързване на информацията от проучването на глобалните вериги стойности за 2021 г. с други бизнес статистики;
 • Производство на окончателни данни за напълно нови индикатори, които ще подобрят анализа на глобалните вериги стойности.

За работен пакет 3

 • Избор на две многонационални групи предприятия в сътрудничество с националните потребители с цел по-нататъшен анализ;
 • Прилагане на актуализираната европейска методология за профилиране върху избраните две икономически значими мултинационални групи с център за взимане на решения в България (референтна година 2022);
 • Профилиране в поне 20 групи предприятия по заявки, получени от страни партньори, от които имаме покана за участие;
 • Докладване на данни в Интерактивния инструмент за профилиране (IPT) за всяка профилирана група предприятия до 30 ноември 2023 г.;
 • Оповестяване на актуализираната информация за ултимативния собственик (UCI) за референтната 2023 г., установена при извършване на европейско профилиране за референтната 2022 г., както и индикация за съответните случаи на преструктуриране на групи предприятия към отговорните статистици на домейни в националните статистически офиси.

Очакваните резултати от проекта включват:

 • Производство на данни от допълнителните въпроси за глобалните вериги стойности, обхващащи референтния период 2021 - 2023 г., съгласно изискванията на Евростат;
 • Производство на ключови индикатори за глобалните вериги стойности и международния сорсинг за двете години след периода на изследването, в които няма изискване да се провежда такова, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Профилиране на избрани многонационални групи предприятия, като се използва актуализираната европейска методология за профилиране;
 • Задълбочаване на сътрудничеството между изследователите на групи предприятия и експертите от други отдели и дирекции в областта на многонационалните групи предприятия и данните за тях;
 • Изготвяне на методологичен доклад за всеки работен пакет по проекта.

Проектът е с продължителност 36 месеца и ще приключи през декември 2025 година.