Премини към основното съдържание

Здравеопазване 2022

Публикувано на: 18.01.2023 - 12:00
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2022 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

• Население и демографски процеси - основни демографски показатели - брой и структури на населението, раждаемост, обща и детска смъртност, умирания по причини за смъртта и други.

• Заболеваемост на населението - регистрирани заболявания от заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване, болестност и заболеваемост от злокачествени новообразувания, туберкулоза и кожно-венерически заболявания; изписани от стационарите на лечебните заведения по класове болести; освидетелствани лица с призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по срок на инвалидност и класове болести и други.

• Ресурси на системата на здравеопазването - лечебни и здравни заведения и медицински персонал; детски ясли и други.

• Дейност на стационарите на лечебните заведения - хоспитализирани по видове лечебни заведения, постъпили и изписани лица по видове легла, използваемост, оборот на леглата в стационарите на лечебните заведения, среден престой, хирургически операции по вид на лечебните заведения и вид на операциите, дейност на центровете за спешна медицинска помощ и други.

Включени са динамични редове с данни за предходни години. В териториален аспект информацията е представена по области, а някои основни демографски показатели са представени и по общини.

Публикацията съдържа и международни сравнения по основни показатели.

Изданието представлява интерес за: специалистите в областта на управлението на общественото здравеопазване и здравното осигуряване; фирмите с предмет на дейност внос и дистрибуция на медицинска техника, медикаменти и консумативи; научните работници в областта на здравеопазването и други.

Изданието се публикува на сайта на НСИ.