Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през февруари 2023


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 февруари 2023 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" декември 2022 г.
3 февруари 2023 г. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство IV тримесечие 2022 г.
7 февруари 2023 г. Наблюдение на потребителите януари 2023 г.
7 февруари 2023 г. Краткосрочна статистика на жилищните сгради IV тримесечие 2022 г. - предварителни данни
10 февруари 2023 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията декември 2022 г.
10 февруари 2023 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни ноември 2022 г.
10 февруари 2023 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни декември 2022 г.
10 февруари 2023 г. Места за настаняване декември 2022 г.
14 февруари 2023 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво - експресни оценки IV тримесечие 2022 г.
14 февруари 2023 г. Наети лица и средна работна заплата IV тримесечие 2022 г.
15 февруари 2023 г. Индекси на потребителските цени януари 2023 г. - предварителни данни
15 февруари 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България 2022 г. - годишни данни
15 февруари 2023 г. Индекси на цените в селското стопанство IV тримесечие 2022 г.
годишни данни 2022 г.
15 февруари 2023 г. Цени на производител в селското стопанство IV тримесечие 2022 г.
годишни данни 2022 г.
15 февруари 2023 г. Емисии на вредни вещества в атмосферата 2021 г.
15 февруари 2023 г. Битови отпадъци 2021 г.
15 февруари 2023 г. Общи приходи от данъци и такси и извършени разходи за битови отпадъци 2021 г.
15 февруари 2023 г. Отпадъци от икономическата дейност 2021 г.
15 февруари 2023 г. Ведомствени наблюдения, свързани с околната среда 2021 г.
15 февруари 2023 г. Движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 2021 г.
15 февруари 2023 г. Водопотребление, водоснабдяване и канализация 2021 г.
15 февруари 2023 г. Пуснати на пазара опаковки 2021 г.
15 февруари 2023 г. Подземни запаси 2021 г.
16 февруари 2023 г. Доходи, разходи и потребление на домакинствата IV тримесечие 2022 г.
17 февруари 2023 г. Наблюдение на работната сила IV тримесечие 2022 г.
17 февруари 2023 г. Цени на производител в горското стопанство IV тримесечие 2022 г.
годишни данни 2022 г.
22 февруари 2023 г. Домове за медико-социални грижи за деца 2022 г.
24 февруари 2023 г. Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението - предварителни данни IV тримесечие 2022 г.
24 февруари 2023 г. Индекси на оборота в услугите IV тримесечие 2022 г.
24 февруари 2023 г. Наети лица и средна работна заплата - предварителни данни 2022 г.
24 февруари 2023 г. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи IV тримесечие 2022 г.
24 февруари 2023 г. Разходи за строителство IV тримесечие 2022 г.
24 февруари 2023 г. Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) IV тримесечие 2022 г.
27 февруари 2023 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България януари 2023 г.
28 февруари 2023 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2023 г.
28 февруари 2023 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите февруари 2023 г.
28 февруари 2023 г. Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - окончателни данни 2021 г.
28 февруари 2023 г. Удовлетвореност на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги 2022 г.