Премини към основното съдържание

Подаване на ГОД на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2022 година на хартиен носител

Всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2022 година, са длъжни да представят годишен отчет за дейността за 2022 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до …….. 2022 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до …….. 2022 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието за периода от ……до ……. 2022 година
2. Счетоводен баланс към ………..2022 година
3. Отчет за приходите и разходите за периода от …...до ……. 2022 година
4. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от …….до…… 2022 година
5. Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от ……..до………2022 година
6. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ……….до ………2022 година
7. Справка за данъците и таксите за периода от ……..до ……. 2022 година