Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от…………до…………2022 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички предприятия в ликвидация или в несъстоятелност, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок от 01 януари до 30 юни 2023 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2023 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2023 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2022 година по един от следните начини:

По електронен път чрез въвеждане в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” (задължително за данъчно задължените лица по ЗКПО)

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Ивелина Тодорова [email protected] 156 0877140495
Анелия Вихърова  129 0877140553
Ирена Янакиева 176 0877140553
Справка за предприятието  Теодора Мачканова   691 0877364088
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд Тодор Давидков   568 0877368498
Справка за данъците и таксите Ивайло Рангелов   642 0877368491
Зорка Борисова 108 0877140458