Премини към основното съдържание

Годишен отчет за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през 2022 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълват от всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване, учредени и управлявани от лицензирани пенсионноосигурителни дружества, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет в срок от 01 януари до 30 юни 2023 г. е задължително съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗПКО), Закона за статистиката и Националната статистическа програма за 2023 година.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2022 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

  Име Електронна поща Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите Десислава Асенова [email protected] 477 0877146970
Катерина Кленовска 439 0877146970
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори Иванка Господинова   264  
Теодора Тодорова 609  
Анета Запрянова 115  

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2022 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на пенсионните фондове през 2022 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2022 година
2. Баланс към 31.12.2022 година
3. Отчет за доходите за 2022 година
4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2022 година
5. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2022 година
6. Справка за брой членове, осигурителни вноски и осигурителни плащания към 31.12.2022 година