Премини към основното съдържание

Подаване на Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките на хартиен носител

Всички предприятия, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2022 година, са длъжни да представят статистически справки за дейността за 2022 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра.

Статистическите справки можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2022 година - пълен комплект
Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2022 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2022 година
2. Справка за местните единици за 2022 година
3. Справка за група предприятия през 2022 година
4. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2022 година
5. Справка за нетекущите (дълготрайни) активи към 31.12.2022 година
6. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2022 година
7. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори през 2022 година (попълва се само от търговските банки)
8. Справка за данъците и таксите през 2022 година
9. Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2022 година
10. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2022 година
11. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2022 година
12. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2020 - 2022 година (попълва се само от банките)
13. Справка за възникнали бедствия, аварии, инциденти и кризи през 2022 година (попълва се само от общините)