Премини към основното съдържание

Директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 24.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 08.12.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт – гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-534/23.11.2022 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.  Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
2. Професионален опит – 5 години или ранг II младши.              

III. Допълнителни изисквания: 
1. Професионално направление: икономика, математика, информатика, компютърни науки;
2.  Английски език на много добро ниво;
3.  Добри компютърни умения: MS Word, MS Excel и MS Outlook.

IV. Специфични изисквания:
1.  Да притежава документ, удостоверяващ право на достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“ или да няма пречки за издаването на такъв на кандидата. 

V. Начин на провеждане на конкурса – защита на концепция за стратегическо управление на тема „Визия за развитие на дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ“ и интервю.

VI. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VIІ. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;         
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
5. декларация от лицето, че няма пречка да получи разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“ по реда на чл. 40 от Закона за защита на класифицираната информация.

VIІI. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден  от 9.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418.
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата – DMIS – 03.
Срокът за приемане на документите е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях е-mail.

IX. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

X. Кратко описание на длъжността: 
Организира, координира, контролира и участва в разработването и провеждането на политиката на НСИ в областта на финансовата статистика, нефинансовите национални сметки, статистиката на потребителските цени и ППС, статистика на околната среда и енергетиката, статистика на селското и горското стопанство.

Ние Ви предлагаме:
•    Възможност за професионално развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения в институция с дългогодишна история и традиции;
•    Допълнително възнаграждение при участие в национални и международни проекти;
•    Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация както в страната, така и в чужбина;
•    Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
•    Допълнителен платен годишен отпуск;
•    Средства за представително облекло и др.
Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по-горе, можете да станете ценна част от екипа на Национален статистически институт.

XI. Размер на основната месечна заплата за длъжността – 3500 лева.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.