Премини към основното съдържание

Публикуван е докладът от Партньорската проверка на българската статистика

Публикувано на: 11.11.2022 - 09:30

Докладът от Партньорската проверка на Националната статистическа система вече е на интернет сайта на Националния статистически институт (НСИ) и на сайта на Евростат. Той прави преглед дали в работата си институциите, които произвеждат официалната статистика у нас, спазват принципите на Кодекса на европейската статистическа практика и дава конкретни препоръки какви подобрения да се направят. Акцент по време на Третия кръг проверки в рамките на Европейската статистическа система (2021-2023) се поставя върху независимостта на националните статистики, координацията между различните органи и тяхната модернизация.

НСИ има ясен мандат да координира статистическите дейности по развитието, производството и разпространението на национална и европейска статистика, се подчертава в доклада. Фундаменталният принцип за професионална независимост е изрично установен в Закона за статистиката и неговото значение е ясно признато в българската статистическа система и извън нея. Професионалната независимост се признава както от потребителите, така и от доставчиците на данни, необходими за производството на официална статистика и тяхното доверие в статистиката и в Националния статистически институт като професионален независим производител на данни е високо. Това доверие се споделя и от важни потребители като научната общност и медиите.

Документът допълва още, че НСИ има Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност, сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001. Силната позиция на НСИ в управлението на тези процеси позволява на института да координира качеството на производството на данни в Националната статистическа система (НСС) и да е активен участник в развитието на сферата на данните в България,.

Докладът съдържа и препоръки за подобряване на дейността на НСС, които са насочени към изпълнителната власт, НСИ и органите на статистиката. Както и изводите, така и препоръките са свързани с четири основни сфери: осигуряване на професионалната независимост, която обхваща основно промени в законодателството; осигуряване на адекватни финансови и човешки ресурси; засилване на координацията и видимостта на качеството в НСС; извличане на максималното от развиващия се свят на данните.

Предстои по тези препоръки НСИ да предложи по-нататъшни действия за бъдещото развитие на официалната статистика у нас.

Вижте целия доклад тук

Вижте докладите на държавите членки, които вече са преминали през партньорска проверка

 

Допълнителна информация:

Партньорската проверка в България се проведе в периода от 28 март до 1 април 2022 година. На партньорски проверки подлежат всички членове на ЕСС, в т.ч. Евростат, националните статистически системи на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), и на страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Периодът, в който ще се осъществят партньорски проверки за цялата Европейска статистическа система, e от 2021 до 2023 година.

Във всяка държава - членка на ЕСС, освен националната статистическа служба се проверяват и между три и шест органа на статистиката - институции, които също събират, произвеждат и разпространяват официална европейска статистика. В България, в Третата партньорска проверка, освен Националният статистически институт участваха и административни звена от Министерството на земеделието, Министерството на околната среда и водите и от Националния осигурителен институт.

Целта на Партньорската проверка е да се оцени съответствието на националните политики и практики в областта на статистиката с принципите от Кодекса на европейската статистическа практика - документ, който гарантира качеството на официалните данни. Той включва 16 ключови принципа, обхващащи институционалната среда, статистическите процеси и статистическите резултати, както и набор от 84 показателя за оценка на прилаганите практики и стандарти.

Методологията на партньорската проверка е единна за Евростат и всички държави - членки на ЕСС, и включва елементи на одит. Първо, НСИ и избраните органи на статистиката попълват по един обширен въпросник за самооценка и в подкрепа на отговорите си предоставят документация за прилагането на принципите от Кодекса в практиката си. Въпросниците и документите се проверяват и анализират от експертен екип, включващ четирима експерти по статистика, одит и управление, определен чрез специална процедура от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). Във всеки проверяващ екип има и представител на Евростат. След първоначалната оценка екипът посещава съответната държава, където извършва по-задълбочен преглед и се среща с широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на правителството, бизнеса, медиите, социалните партньори, академичната общност и други. Накрая проверяващият екип съставя окончателен доклад с препоръки, по който НСИ изготвя план за по-нататъшни действия, съобразени с препоръките.

Проверяващият екип за България се ръководеше от г-жа Марьо Брун, доскорошен генерален директор на статистическия офис на Финландия. Другите членове на екипа са: д-р Кийс Зеленберг – дългогодишен директор  по методология и качество в Статистически офис на Нидерландия, г-н Джорди дел Бас - старши независим оценител за международни организации (в т.ч.: Европейската комисия, няколко агенции на ООН и Световната банка); г-жа Хелена Отосон, ръководител на  юридическия отдел на Евростат. Наблюдател на партньорската проверка бе г-жа Клаудия Юнкер, която е ръководител на Работната група, отговорна за провеждането на партньорските проверки и гарантирането на качеството на статистическите продукти и услуги в Евростат.

Националните статистически институти на държавите членки на ЕС разпознават партньорските проверки като механизъм за гарантиране на качеството на европейската статистика.