Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Силистра“ при ТСБ - Север

Публикуван на: 24.11.2022 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на Протокол за допуснати и недопуснати кандидати от 22.11.2022 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № С-РД-04-142/04.11.2022 г. на директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за заемане на длъжността – „Старши експерт” в отдел “Статистически изследвания - Силистра“ при Териториално статистическо бюро - Север

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях комисията реши:

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. заявление по образец; 
1.2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 
1.3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
1.4. копия от документи, удостоверяващи професионалния опит.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1. минимална образователна степен - бакалавър;
2.2. професионален опит - 1 година
3.2. ранг - IV младши.

3. Допълнителни изисквания:

1. Специалност - статистика, икономика, или друга;
2. Компютърни грамотност – MS Office.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата¹

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността²

Основание за недопускане

1

Таня Александрова Божкова

да

да

-

2

Любомир Тодоров Тодоров

да

да

-

3

Майа Жерар Черникова

да

не

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС - не са представени всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността

4

Елис Ердинчева Юсуфова

да

да

-

5

Павел Трендафилов Илиев

да

да

-

6

Иванела Илиева Александрова

да

да

-

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Таня Александрова Божкова

2

Любомир Тодоров Тодоров

3

Елис Ердинчева Юсуфова

4

Павел Трендафилов Илиев

5

Иванела Илиева Александрова

2. Не допуска до конкурс:

Име, презиме и фамилия

1

Майа Жерар Черникова

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 8.12.2022 г. в сградата на отдел „Статистически изследвания - Силистра” гр. Силистра, ул. „Шар планина” № 75, етаж VII, стая 79 за решаване на тест от 10.00 ч. до 11.00 ч.

Кандидатите трябва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 8.12.2022 г. от 13:00 ч. в сградата на отдел „Статистически изследвания - Силистра” гр. Силистра, ул. „Шар планина” № 75, етаж VII, стая 79.

III. Комисията предложи и прие: Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия изготви три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Със започване на провеждането на конкурса един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на тест и ще го обяви на всички кандидати. Времетраенето за решаване на теста е един час, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Север за решаване на теста и пликове (голям и малък формат). В плик – малък формат всеки кандидат следва да попълни и сложи специален формуляр с име, адрес, телефон за връзка и e-mail адрес, а в плик - голям формат - решения тест. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители – чл.37 ал. 1 от Наредбата. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:

минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест - оценка 4, която се получава при 17 верни отговора
при 18 верни отговора - 4.125
при 19 верни отговора - 4.25
при 20 верни отговора - 4.375
при 21 верни отговора - 4.50
при 22 верни отговора - 4.625
при 23 верни отговора - 4.75
при 24 верни отговора - 4.875
при 25 верни отговора - 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

За подготовка, допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Силистра“ при ТСБ - Север могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:   

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2022 г.
 
3. Базови познания в областта на икономиката и статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ.

                                                                                   Председател на комисията:      /п/
                                                                                                                (Дарина Попова-Арнаудова)