Премини към основното съдържание

Главен експерт в сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и отбранително-мобилизационна подготовка“ на пряко подчинение на председателя на НСИ

Публикуван на: 23.11.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В СЕКТОР „СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИНФОРМАЦИННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА“ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № КО-405/23.11.2022 г. на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-05-519/16.11.2022 г. на доц. д-р Михаил Кончев за председател на НСИ съгласно Заповед № РД-05-511/15.11.2022 г., до участие в конкурса се допускат следните кандидати:
 

Име и фамилия

1

Милко Пецанков

2

Иво Босев

3

Мартин Добрев

4

Христо Димитров

5

Емил Енев

6

Дияна Димитрова - Петрова

7

Росен Ханджийски

8

Явор Балджиев

9

Веселка Баева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 02.12.2022 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“. 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 02.12.2022 г. от 11:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Комисията прие с Протокол № КО-405/23.11.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 50 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 24 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.
Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
•    минимален резултат за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 16 верни отговора
-    при 17 верни отговора – 3.25
-    при 18 верни отговора – 3.50
-    при 19 верни отговора – 3.75
-    при 20 верни отговора – 4.00
-    при 21 верни отговора – 4.25
-    при 22 верни отговора – 4.50
-    при 23 верни отговора – 4.75
-    при 24 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3. 
2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка, която не е по-ниска от 4.
3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани:

1.    Закон за администрацията;
2.    Закон за държавния служител;
3.    Устройствен правилник на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/content/19/);
4.    Закон за статистиката (https://www.nsi.bg/bg/content/19/);
5.    Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
6.    Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана;
7.    Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация;
8.    Закон за защита при бедствия;
9.    Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност;
10.    ПМС № 212 от 1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии;
11.    Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване (ПМС № 31/21.02.2019 г.);
12.    Закон за защита на класифицираната информация;
13.    Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
14.    Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи.

23.11.2022 г.                      Председател на комисията:    
                                                             доц. д-р Михаил Кончев