Премини към основното съдържание

Младши експерт в сектор „Бизнес статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ при ТСБ - Североизток

Публикуван на: 29.11.2022 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
от конкурс за длъжността „младши експерт“ в сектор „Бизнес статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“, ТСБ – Североизток

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, ТСБ – Североизток публикува информация за класирането от конкурса за длъжността „младши експерт“ в сектор „Бизнес статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“, ТСБ – Североизток както следва:

•    Първо място – Моника Дончева
•    Второ място – Радина Славова

 

 

Публикуван на: 10.11.2022 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
№ 1/10.11.2022 г.

за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс, обявен със заповед на директора на ТСБ - Североизток №ТСБСИ-РД-04-65/24.10.2022 г. за заемане на длъжността „младши експерт“ в сектор „Бизнес статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ при ТСБ – Североизток

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 34 и чл. 36 от Наредбата да провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсна комисия, назначена със заповед №ТСБСИ-РД-04-69/03.11.2022 г. на директора на ТСБ - Североизток за провеждане на конкурс за длъжността „младши експерт“ в сектор „Бизнес статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ при Териториално статистическо бюро - Североизток

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях комисията реши:

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. заявление по образец;
1.2. декларация от лицето за неговото гражданството, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
1.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
1.4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
2.1. минимална образователна степен – професионален бакалавър по…;
2.2. професионален опит – не се изисква;
2.3. допълнителни изисквания: специалност – икономика, статистика, хуманитарни науки и други специалности подходящи за длъжността; компютърна грамотност.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените
документи съответствие на
кандидата с обявените
минимални и специфични
изисквания за длъжността2

Основание за недопускане

1. Моника Георгиева Дончева

Да

Да

 

2. Красимира Вичева Динкова

Да

Да

 

3. Антоанета Василева Ангелова

Да

Да

 

4. Виолета Петрова Жечева

Да

Да

 

5. Ивелин Атанасов Йорданов

Да

Да

 

6. Валери Николаев Николаев

Да

Да

 

7. Венелина Георгиева Стоянова

Да

Да

 

8. Радина Делева Славова

Да

Да

 

9. Елица Василева Дойчинова

Да

Да

 

10. Мария Анелиева Цветанова

Да

Да

 

11. Снежана Петрова Георгиева

Да

Да

 

12. Анелия Иванова Стоянова

Да

Да

 

13. Тихомир Иванов Цветков

Да

Да

 

14. Милена Маринова Спасова

Да

Да

 

15. Зорица Руменова Томова

Да

Да

 

16. Енчо Николаев Николов

Да

Да

 

17. Анастасия Паскова Георгиева

Да

Да

 

 

II.    Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Моника Георгиева Дончева
2.    Красимира Вичева Динкова
3.    Антоанета Василева Ангелова
4.    Виолета Петрова Жечева
5.    Ивелин Атанасов Йорданов
6.    Валери Николаев Николаев
7.    Венелина Георгиева Стоянова
8.    Радина Делева Славова
9.    Елица Василева Дойчинова
10.    Мария Анелиева Цветанова
11.    Снежана Петрова Георгиева
12.    Анелия Иванова Стоянова
13.    Тихомир Иванов Цветков
14.    Милена Маринова Спасова
15.    Зорица Руменова Томова
16.    Енчо Николаев Николов
17.    Анастасия Паскова Георгиева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.11.2022 г. от 9.30 часа, в сградата на ТСБ - Североизток, гр. Варна, бул. „Сливница“ №191, етаж 5, стая 506.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 22.11.2022 г. 13.00 часа в сградата на ТСБ – Североизток, гр. Варна, бул. „Сливница“ №191, етаж 5, стая 506.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: Няма

III. Регламент за провеждане на конкурса

Комисията предложи и прие следната процедура за протичане на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ – Североизток за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
-    минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 15 верни отговора;
-    при 16 верни отговора – 4,20
-    при 17 верни отговора – 4,40
-    при 18 верни отговора – 4,60
-    при 19 верни отговора – 4,80
-    при 20 верни отговора – 5,00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала еднакви въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

В деня на провеждането на конкурса, кандидатите се регистрират в регистрационен лист.

Кандидатите, които са допуснати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в сектор „Бизнес статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ на ТСБ - Североизток, могат да ползват за подготовката си следните информационни източници:

1. Относно изпълнението на държавна служба:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията.

2. Относно нормативната уредба на статистическата дейност в страната:
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2022 година.
Актуалните информационни източници могат да бъдат намерени в сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел Нормативна уредба.

3. Относно статистическия производствен процес:
3.1. Общ модел на статистическия производствен процес.
Актуалните информационни източници могат да бъдат намерени в сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел За потребителите, подраздел Метаданни и методология на изследванията.

Препис от настоящия протокол, изготвен от председателя на комисията, да бъде обявен на таблото на ет. 5 в сградата на ТСБ - Североизток, гр. Варна и изпратен в ЦУ за обявяване на сайта на НСИ, в срока, определен в Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители.

 

Дата: 10.11.2022 г.                                                         Председател на комисията:    (п)
                                                                                                                                          (Петя Казакова)