Премини към основното съдържание

Отдел "Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания"

Валентин Чавдаров
Началник на отдел "Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания"
 
За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 110
 

Отдел „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания” осъществява следните дейности:

1. осигурява обща методологична рамка на извадкови статистически изследвания;

2. разработва и актуализира указания за осигуряване на конфиденциалност на статистическите данни;

3. извършва оценка на качеството на данните от статистически изследвания (извадкови и изчерпателни) и съгласува секторните доклади за качество;

4. разработва методологии на изследвания по нови явления и процеси в обществото;

5. разработва единна методология за измерване и управление на натоварването на респондентите (предприятия, домакинства и лица);

6. разработва и актуализира (при необходимост) концепция за генералната съвкупност от лица и домакинства, от която се излъчват извадките за статистическите изследвания с такива единици за наблюдение, съвместно с отделите, които ги провеждат;

7. извършва интердисциплинарни анализи;

8. разработва методологии за ключови анализи, тематични речници, ръководства, справочници и система от статистически показатели за анализ;

9. разработва технологии за съчетаване на данни от различни статистически изследвания (извадкови, изчерпателни и административни);

10. организира обучение на експертите в НСИ по внедряване на нови методи за изследване, анализ и специализиран софтуер; 

11. поддържа база с метаданни за статистически изследвания;

12. поддържа информационна система „Класификации”;

13. съгласува докладите от международните командировки на експертите от НСИ;

14. координира научноизследователската дейност в областта на статистическата методология в тясно сътрудничество с академичната общност;

15. отговаря за изготвянето на стратегически документи в областта на статистиката;

16. планира, организира и извършва оперативната координация на статистическата дейност в НСИ;

17. осъществява взаимодействието с другите органи на статистиката при съставянето, изпълнението и отчитането на НСП;

18. осъществява координацията при организиране и провеждане на заседанията на Националния статистически съвет;

19. осъществява оперативната координация между ЦУ на НСИ и ТСБ.