Премини към основното съдържание

Две щатни бройки за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Плевен“ към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 22.11.2022 г.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Класиране на кандидатите в конкурса за заемане на две щатни бройки  за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Плевен“ при ТСБ – Северозапад

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ТСБ - Северозапад публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „Главен експерт” в отдел „Статистически изследвания – Плевен“ при ТСБ-Северозапад:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефициент

Резултат от интервю

Коефициент

Окончателен резултат

1

Биляна Георгиева Панайотова

4,75

4

4,34

5,00

40,70

1

Камена Спасова Спирова

3,25

4

4,66

5,00

36,30

2

Радинка Стефанова Стефанова

3,50

4

4,20

5,00

35,00

2

Бойка Тодорова Кирилова

3,00

4

4,11

5,00

32,55

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2022 г.                                     Председател на комисията:  / п /
                                                                                              /Пламен Петков/

 

Публикуван на: 04.11.2022 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/04.11.2022 г.
за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс обявен със заповед на директора на ТСБ – Северозапад № СЗ-РД-04-87/17.10.2022 г. за заемане на две щатни бройки за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Плевен“ при ТСБ – Северозапад

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, т. 1, чл. 34 и чл. 36 от Наредбата да провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсна комисия, назначена със заповед № СЗ-РД-04-88/17.10.2022 г. на директора на ТСБ - Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на две щатни бройка за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Плевен“ при ТСБ – Северозапад, въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценка за съответствие с тях, комисията реши:

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
1.1. Заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
1.2. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.
1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.
1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
2.1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; 
2.2. Професионален опит - 2 години;
2.3.  Ранг - IV младши;
2.4. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, въз основа на компетентностите, необходими за експертните длъжности в администрацията:
2.4.1. Специалност – Статистика, информатика, икономика, математика и други специалности подходящи за длъжността;
2.4.2. Компютърна грамотност – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office

 №

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1

Биляна Георгиева Панайотова

да

да

не

2

Радинка Стефанова Стефанова

да

да

не

3

Жана Георгиева Цветанова

да

да

не

4

Луиза Тодорова Георгиева

да

да

не

5

Камена Спасова Спирова

да

да

не

6

Бойка Тодорова Кирилова

да

да

не

7

Светлина Васкова Петрова - Дечева

да

не

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС - не са представени всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността

8

Ренета Борисова Николова

да

да

не

9

Даниела Асенова Георгиева

да

да

не

10

Ралица Георгиева Баева-Харалампиева

да

да

не

11

Венелина Ивайлова Стоицова

да

да

не

II. Въз основа на направената преценка конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Биляна Георгиева Панайотова
2. Радинка Стефанова Стефанова
3. Жана Георгиева Цветанова
4. Луиза Тодорова Георгиева
5. Камена Спасова Спирова
6. Бойка Тодорова Кирилова
7. Ренета Борисова Николова
8. Даниела Асенова Георгиева
9. Венелина Ивайлова Стоицова
10. Ралица Георгиева Баева-Харалампиева

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 21.11.2022 г. от 09:00 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, отдел „Статистически изследвания - Плевен“, ул. „Хан Крум” № 1, ет. 4, стая 409 .
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията ще се проведе на 21.11.2022 г. от 13:00 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, отдел „Статистически изследвания - Плевен“, ул. „Хан Крум” № 1, ет. 3, стая 303.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:

      №

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1

Светлина Васкова Петрова - Дечева

Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС - не са представени всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността

III. Комисията предложи и прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1.    Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Северозапад за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и попълнен формуляр със своето име. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

2.    Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
•    минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 17 верни отговора
-    при 18 верни отговора – 3.25
-    при 19 верни отговора – 3.50
-    при 20 верни отговора – 3.75
-    при 21 верни отговора – 4.00
-    при 22 верни отговора – 4.25
-    при 23 верни отговора – 4.50                
-    при 24 верни отговора – 4.75
-    при 25 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 

3. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

4. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

5. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

6. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на две щатни бройки за длъжността „Главен експерт” в отдел „Статистически изследвания - Плевен” при ТСБ - Северозапад, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2022 година.
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ

 

Дата: 04.11.2022 г.                       Председател на комисията: / п/
                                                                                                     (Пламен Петков)