Премини към основното съдържание

Младши експерт в ТСБ - Югоизток в сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ при ТСБ - Югоизток

Публикуван на: 30.11.2022 г. 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

за класиране на кандидатите

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители ТСБ - Югоизток публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжност „Младши експерт“ в ТСБ - Югоизток, с място на работа сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ - 1 позиция

 

Име, презиме, фамилия

Резултат по чл. 33

Коефициент 4

Резултат от интервю

 Коефициент 5

Окончателен резултат

1

Петя Георгиева Янева

3.75

4

4.60

5

38.00

2

Гергана Стоянова Парашкевова

3.25

4

4.60

5

36.00

3

Катина Борисова Лукова-Митева

3.50

4

4.34

5

35.70

4

Мария Ангелова Паскова

4.00

4

3.91

5

35.55

5

Мария Тодорова Узунова-Янева

3.25

4

3.97

5

32.85

6

Таня Янакиева Митова

3.50

4

3.69

5

32.45

7

Виктория Миланова Ангелова

4.75

4

3.20

5

не се допуска

8

Валентина Димитрова Георгиева

4.25

4

3.11

5

не се допуска

9

Даниела Радева Пенова

4.25

4

2.77

5

не се допуска

10

Евелина Михайлова Атанасова

4.00

4

2.23

5

не се допуска

11

Бехтие Кязим Расим

3.50

4

2.63

5

не се допуска

12

Албена Иванова Михова

3.00

4

3.03

5

не се допуска

13

Десислава Йорданова Тотева

3.25

4

2.37

5

не се допуска

 

Дата: 22.11.2022 г.                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:      /П/

                                                                                                                     ДОЧКА КАМБУРОВА

 

Публикуван на: 7.11.2022 г. 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1
за допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за длъжност „Младши експерт“ в ТСБ – Югоизток, с място на работа сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ - 1 позиция

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление по образец;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Минимална образователна степен - професионален бакалавър;
- Професионален опит - не се изисква;
- Ранг: V младши.

3. Допълнителни изисквания:
- Специалност – икономическа или друга квалификация;
- Компютърна компетентност: много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office – Word и Excel;
- Английски език - на работно ниво.

Таблица за преценка на представените документи от кандидатите за сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Кремена Денева Славова

да

да

-

2. Гергана Стоянова Парашкевова

да

да

-

3. Аделина Апостолова Димова

да

да

-

4. Петя Георгиева Янева

да

да

-

5. Диана Кръстева Господинова

да

да

-

6. Янка Стоянова Копринарова

да

да

-

7. Златка Христова Иванова

да

да

-

8. Бехтие Кязим Расим

да

да

-

9. Дияна Димитрова Вълчанова

да

да

-

10. Кремена Иванова Капитанова

да

да

-

11. Катина Борисова Лукова-Митева

да

да

-

12. Албена Иванова Михова

да

да

-

13. Таня Янакиева Митова

да

да

-

14. Ваня Александрова Христова

да

да

-

15. Кристина Валентинова Бойчева

да

да

-

16. Силвия Ранкова Христова

да

да

-

17. Рафаела Иванова Епитропова

да

да

-

18. Десислава Йорданова Тотева

да

да

-

19. Тодор Димитров Дойчев

да

да

-

20. Виктория Миланова Ангелова

да

да

-

21. Снежина Колева Жейнова-Панайотова

да

не

Лицето не е представило удостоверение от НАЦИД за академично признаване на степен на висшето образование придобито в чужбина.

22. Валентина Димитрова Георгиева

да

да

-

23. Мария Тодорова Узунова-Янева

да

да

-

24. Евелина Михайлова Атанасова

да

да

-

25. Емилия Христова Захариева

да

да

-

26. Емилия Желязкова Карабулева

да

да

-

27. Мария Ангелова Паскова

да

да

-

28. Даниела Радева Пенова

да

да

-

29. Светлана Иванова Йорданова

да

да

-

30. Матей Христов Атанасов

да

да

-

Допуснати до конкурса кандидати за сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“

1. Кремена Денева Славова 
2. Гергана Стоянова Парашкевова
3. Аделина Апостолова Димова
4. Петя Георгиева Янева
5. Диана Кръстева Господинова
6. Янка Стоянова Копринарова
7. Златка Христова Иванова
8. Бехтие Кязим Расим
9. Дияна Димитрова Вълчанова
10. Кремена Иванова Капитанова
11. Катина Борисова Лукова-Митева
12. Албена Иванова Михова
13. Таня Янакиева Митова
14. Ваня Александрова Христова
15. Кристина Валентинова Бойчева
16. Силвия Ранкова Христова
17. Рафаела Иванова Епитропова
18. Десислава Йорданова Тотева
19. Тодор Димитров Дойчев
20. Виктория Миланова Ангелова
21. Валентина Димитрова Георгиева
22. Мария Тодорова Узунова-Янева
23. Евелина Михайлова Атанасова
24. Емилия Христова Захариева
25. Емилия Желязкова Карабулева
26. Мария Ангелова Паскова
27. Даниела Радева Пенова
28. Светлана Иванова Йорданова
29. Матей Христов Атанасов

Недопуснати до конкурса кандидати за сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ 

1. Снежина Колева Жейнова-Панайотова

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 22.11.2022 г. от 09.30 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3, етаж 1 - фоайе.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Конкурсът ще се проведе при спазването на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № ЮИ-РД-04-136 от 27.10.2022 г. на Директора на ТСБ - Югоизток.
При възникнала промяна на противоепидемичните мерки кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.
Кандидатите, успешно издържали теста трябва да се явят за интервю, което ще се проведе на 22.11.2022 г. от 12.00 ч. в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, с адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, ул. „Янко Комитов“ № 3, етаж 2, зала № 7.

III. Конкурсната комисия прие Процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто.

1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на ТСБ - Югоизток за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и попълнен формуляр със своето име. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор.
Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
• минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 3.00, която се получава при 12 верни отговора:
o при 13 верни отговора – 3.25
o при 14 верни отговора – 3.50
o при 15 верни отговора – 3.75
o при 16 верни отговора – 4.00
o при 17 верни отговора – 4.25
o при 18 верни отговора – 4.50                                           
o при 19 верни отговора – 4.75
o при 20 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 3.50.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Нормативни документи и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:

1. Общи познания за администрацията:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията.

2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2022 г.

3. Базови познания в областта на статистическите изследвания, провеждани от НСИ:
3.1. Интернет страницата на НСИ – методологии на изследванията.

Дата: 02.11.2022 г.      Председател: /п/   
                                                            (Д. Камбурова)