Премини към основното съдържание

НСИ започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“

Публикувано на: 05.10.2022 - 11:30

През септември 2022 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Доходи и условия на живот (ILC) - Статистическа инфраструктура по IESS - SILC 2023 модул“, който се изпълнява съгласно споразумение за субсидия с Европейската комисия 101100575 - 2022-BG-SILC.

Новите правни актове за Европейското изследване на доходите и условията на живот (EU-SILC) изискват: навременност и точност, по-кратки срокове за предаване на данни; допълнителни/актуализирани променливи; събиране на данни в три честоти - годишно, 3-годишни модули, 6-годишни модули; възможност за удължаване на лонгитудиналния панел. Изпълнението на дейностите по проекта ще даде възможност за подобряване на обработката на данни; да се изпълнят техническите изисквания за 3-годишния модул за 2023 г. относно пазара на труда и жилищното настаняване и 6-годишния модул относно предаването на бедността между поколенията, жилищни трудности, и ad hoc модула по политиката за енергийна ефективност/бедност, който трябва да бъде изпълнен през 2023 г.

За изпълнението на целите на проекта са предвидени следните основни дейности:

  • Организация и координация на изследването SILC с фокус върху техническите характеристики и методологията за променливите на модул 2023;
  • Изготвяне на въпросник с променливите от модул 2023, инструкции за анкетьорите и обучение на персонала, участващ в проекта;
  • Актуализация на ИТ приложението за въвеждане, обработка и редактиране на данни;
  • Провеждане на теренна работа и събиране на данни, включително контрол на работата на терен;
  • Предоставяне на надеждни и сравними данни от изследването съгласно утвърдените срокове.

Очакваните резултати от дейностите по проекта са оптимизиране на методите за събиране и обработка на данни в съответствие с новите изисквания за многогодишно планиране и насоки, предоставени от Евростат. Дейностите ще подпомогнат въвеждането на промени в събирането на данни в рамките на изследването „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“, техническата им реализация и ще доведат до повишаване на ефективността на обработката и предаването на микроданни към Евростат съгласно методическите указания.

Проектът е с продължителност 19 месеца и ще приключи през март 2024 година.