Премини към основното съдържание

Държавен експерт в отдел „Статистика на пазара на труда” към дирекция „Бизнес статистика“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 03.11.2022 г.

Окончателни резултати

за конкурс за длъжността „държавен експерт“ – в отдел „Статистика на пазара на труда“, дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането от конкурса за длъжност „държавен експерт“ в отдел „Статистика на пазара на труда“, дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ както следва:

 • Първо място – Станислава Статкова

 

 

Публикуван на: 21.10.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА”, ДИРЕКЦИЯ „БИЗНЕС СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-351 от 19.10.2022 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-454/18.10.2022 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допуска следния кандидат:

Име, презиме и фамилия

1

Станислава Иванова Статкова

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността на 31.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидата, успешно издържал теста ще се проведе на 31.10.2022 г. от 11.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.           

Комисията прие с протокол № КО-351/19.10.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста за познания от професионалната област на длъжността и интервюто:

 1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:
 • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 20 верни отговора
  • при 21 верни отговора – 4.20
  • при 22 верни отговора – 4.40                                            
  • при 23 верни отговора – 4.60
  • при 24 верни отговора – 4.80
  • при 25 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Общи познания.  
1.1.Закон за държавния служител
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката: https://www.nsi.bg/bg/content/553/basic-page/закон-за-статистиката;
2.2.Устройствен правилник на Националния статистически институт: https://www.nsi.bg/bg/content/555/basic-page/устройствен-правилник.
  
3. Наблюдение на работната сила
https://www.nsi.bg/bg/content/3990/наблюдение-на-работната-сила
https://www.nsi.bg/bg/content/3992/тримесечни-данни
https://www.nsi.bg/bg/content/4002/годишни-данни
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=78

21.10.2022 г.                Председател на комисията          /П/
                                                                                     /Анастас Троянски/