Премини към основното съдържание

Главен експерт в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки“ към дирекция „Макроикономическа статистика“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 21.09.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 05.10.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт – гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-399/21.09.2022 г. на председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Нефинансови национални и регионални сметки” към дирекция „Макроикономическа статистика“, ЦУ на  НСИ.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.  Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2.  Професионален опит – 3 години или IV младши ранг.

III. Допълнителни изисквания:
1. Професионални направления – икономика, математика, информатика и компютърни науки;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване на MS Office;
3. Английски език на работно ниво.

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1.  заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2.  декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3.  копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага) и допълнителна квалификация;
4.  копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. 

VIІ. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден от 9.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418.
Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата – NNRS-GE-2.
Срокът за приемане на документите е до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях е-mail.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

IX. Кратко описание на длъжността: Разработване на компоненти и показатели в състава на системата от нефинансови национални и регионални сметки съгласно методологията на Европейската система от национални и регионални сметки 2010.
    
Ние Ви предлагаме:
•    Атрактивно възнаграждение – 1 800 лв., като доходът на държавните служители се облага единствено с 10% данък върху доходите на физическите лица;
•    Допълнително възнаграждение при участие в национални и международни проекти;
•    Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация както в страната, така и в чужбина;
•    Възможност за професионално и кариерно развитие, и придобиване на разнообразни нови знания и умения в институция с дългогодишна история и традиции;
•    Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
•    Допълнителен платен годишен отпуск;
•    Средства за представително облекло;
•    Работно място във високотехнологична работна среда и сплотен екип от експерти на НСИ.    

Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по-горе, можете да станете ценна част от екипа на Национален статистически институт.

X. Размер на основната месечна заплата за длъжността – 1800 лв.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.