Премини към основното съдържание

Две щатни бройки за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности“, дирекция „Обща администрация“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 30.09.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „ЮРИСКОНСУЛТ“ – 2 Щ. БР. В ОТДЕЛ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ” ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-318/29.09.2022 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-412/28.09.2022 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Мария Сергеева Апостолова

2

Петър Владимиров Бунарджиев

3

Константин Георгиев Койчев

4

Екатерина Георгиева Милева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.10.2022 г. от 09:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 14.10.2022 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.

Комисията прие с Протокол № KO-318/29.09.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 60 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и специален формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор.

Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:

 • минимален резултат за успешно издържан тест – оценка 3, която се получава при 22 верни отговора
  • при 23 верни отговора – 3.25
  • при 24 верни отговора – 3.50
  • при 25 верни отговора – 3.75
  • при 26 верни отговора – 4.00
  • при 27 верни отговора – 4.25
  • при 28 верни отговора – 4.50
  • при 29 верни отговора – 4.75
  • при 30 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3.

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани:
1. Закон за държавния служител;
2. Устройствен правилник на Националния статистически институт (НСИ) https://www.nsi.bg/bg/node/555/;
3. Закон за статистиката https://www.nsi.bg/bg/node/553/;
4. Закон за администрацията;
5. Закон за обществените поръчки;
6. Кодекс на труда;
7. Административнопроцесуален кодекс;
8. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

30.09.2022 г.                 Председател на комисията:             /П/        
                                                                                          Радослав Първанов