Премини към основното съдържание

Държавен експерт в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 28.09.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПУБЛИКАЦИИ, БИБЛИОТЕКА И ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ“, ДИРЕКЦИЯ „МНОГОСЕКТОРНА СТАТИСТИКА И УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“ ПРИ ЦУ НА НСИ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 4 и чл. 40 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-313 от 28.09.2022 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-409/27.09.2022 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допуска следния кандидат:

Име, презиме и фамилия

1

Станислав Михайлов Миков

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за полагането на практическия изпит на 06.10.2022 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”. 

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидата, успешно издържал практическия изпит ще се проведе на 06.10.2022 г. от 12.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

Комисията прие с протокол № КО-313/28.09.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия изпит и интервюто:

При провеждане на практическия изпит ще бъде поставена една писмена практическа задача, с която ще се провери способността на кандидата за практическо прилагане на придобитите умения в областта на графичния дизайн.

Кандидатът за работа следва да изработи инфографика за визуализиране на статистически данни.

Кандидатът трябва да си носи личен лаптоп с необходим за целта софтуер.

Комисията ще предостави данните в табличен вид непосредствено преди конкурса.

Времето за провеждане на практическия изпит ще бъде 60 минути.

Чрез практическия изпит се преценяват уменията на кандидата за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. 

Практическите умения на кандидата при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на проверяващите.

До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко "4". 

Полученият резултат от оценяването на писмения изпит се умножава с коефициент на тежест 5, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

На интервюто се задават стандартни въпроси на всички преминали успешно практическия изпит кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат от интервюто ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 4.

Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при оценяването на практическия изпит и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Областите на познанието и информационните източници, които могат да се ползват при подготовката на практическия изпит са следните:

•    Раздел „Статистика за всеки“ на сайта на НСИ: Статистика за всеки | Национален статистически институт (nsi.bg)

 

28.09.2022 г.                Председател на комисията:         /П/
                                                          /доц. д-р Михаил Кончев/