Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Статистика на условията на живот” към дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 16.08.2022 г.

Окончателни резултати

за конкурс за длъжността „младши експерт“ – в отдел „Статистика на условията на живот“, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането от конкурса за длъжност „младши експерт“ в отдел „Статистика на условията на живот“, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ както следва:

 • Първо място – Камелия Илиева
 • Второ място – Мартин Донков

 

 

Публикуван на: 03.08.2022 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СТАТИСТИКА НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ”, ДИРЕКЦИЯ „ДЕМОГРАФСКА И СОЦИАЛНА СТАТИСТИКА“ ПРИ ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-260 от 03.08.2022 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-325/02.08.2022 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Мила Красимирова Павлова

2

Кристиан Томов Ламбов

3

Мартин Харалампиев Донков

4

Николай Станев Николов

5

Стоян Йорданов Тренин

6

Камелия Веселинова Илиева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността на 11.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 11.08.2022 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.

Конкурсът ще се проведе при спазването на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-241 от 02.08.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция.

При възникнала промяна на противоепидемичните мерки кандидатите ще бъдат допълнително уведомени.               

Комисията прие с протокол № КО-260/03.08.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста за познания от професионалната област на длъжността и интервюто:

 1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
 • минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
  • при 14 верни отговора – 4.125
  • при 15 верни отговора – 4.25
  • при 16 верни отговора – 4.375
  • при 17 верни отговора – 4.50
  • при 18 верни отговора – 4.625                                          
  • при 19 верни отговора – 4.75
  • при 20 верни отговора – 4.875
  • при 21 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Областите на познанието и информационните източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати са следните:

1. Общи познания.  
1.1.Закон за държавния служител.
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ - https://www.nsi.bg/bg/node/19/
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на Националния статистически институт;
  
3. Рубрики на интернет страница на НСИ:
3.1. Метаданни и методология за:

 

03.08.2022 г.                                                             Председател на комисията:          /П/    
                                                                                                                                  /Магдалена Костова/