Премини към основното съдържание

Териториални типологии за статистически и аналитични цели

Публикувано на: 05.07.2022 - 12:05

Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална публикация на български език, посветена на териториалните типологии за статистически и аналитични цели.

Законовата рамка за събиране и разпространение на данни на ниво по-детайлно от националното датира от 2003 година и се базира на административните региони (регионите на различните нива по NUTS). Така нареченият Регламент TERCET, който допълва Регламента за NUTS, е в сила от декември 2017 година. Посредством този законодателен акт различни териториални типологии като грид клетките от селски тип, клъстерите от градски тип и градските центрове - основани на координатната мрежа, степента на урбанизация, градовете и техните функционални градски райони и крайбрежните райони - базиращи се на местни административни единици като общини и населени места, на градските и селските региони, метрополните региони и крайбрежните региони - основаващи се на регионите от ниво NUTS, биват включени в Регламента за NUTS. Регламентът за изпълнение на TERCET, публикуван през 2019 г., задава единните условия за хармонизирано прилагане на териториалните типологии. Общите хармонизирани дефиниции на Европейската комисия за различните типове райони и региони гарантират международна сравнимост на данните и смислени времеви и пространствени анализи.

В публикацията подробно са разяснени пространствените и функционални отношения между различните териториални типологии и е онагледена широката им практическа приложимост за статистически и аналитични цели.

Материалът е с теоретико-практическа насоченост във връзка с работата на НСИ по проект на Европейската комисия „Събиране на данни за градовете и друга суб-национална статистика“. България участва в различните фази на проекта от 2004 г. насам, като още от 2010 година резултатите от проекта се основават на Европейските хармонизирани дефиниции на пространствените единици - обект на изследване.

Ключови думи: териториални типологии, хармонизирани дефиниции, гъстота на населението, градове, руралност, райони и региони, визуализация, пространствени анализи, функционално райониране, политики за териториално сближаване, територии със специфични проблеми