Премини към основното съдържание

Две щатни бройки за длъжността „Младши експерт” в отдел „Статистика на образованието и културата“ към дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 16.08.2022 г. 

Окончателни резултати

за конкурс за длъжността „младши експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Статистика на образованието и културата“, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Национален статистически институт публикува информация за класирането от конкурса за длъжност „младши експерт“ – 2 щ. бр. в отдел „Статистика на образованието и културата“, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ както следва:

•        Първо място – Николай С. Николов

 

 

Публикуван на: 22.07.2022 г. 

СПИСЪК

На допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Младши експерт” – 2 щ. бр. в отдел „Статистика на образованието и културата”, дирекция „Демографска и социална статистика“ при ЦУ на НСИ

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-246 от 22.07.2022 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-306/20.07.2022 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

1

Силвия Атанасова Стамболийска

2

Николай Станев Николов

3

Иваничка Йорданова Атанасова

4

Радослав Ангелов Андреев

5

Теменужка Любомирова Гугова

6

Мила Красимирова Павлова

7

Милена Йорданова Михайлова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността на 10.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”. 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 10.08.2022 г. от 11.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”.        
Комисията прие с протокол № КО-246/20.07.2022 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста за познания от професионалната област на длъжността и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. Времето за провеждане на теста е 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
- при 14 верни отговора – 4.125
- при 15 верни отговора – 4.25
- при 16 верни отговора – 4.375
- при 17 верни отговора – 4.50
- при 18 верни отговора – 4.625                
- при 19 верни отговора – 4.75
- при 20 верни отговора – 4.875
- при 21 верни отговора – 5.00
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 

2. Всички кандидати, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на всички преминали успешно теста кандидати. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто и за всеки кандидат да има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

Областите на познанието и информационните източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати са следните:

1. Закон за държавния служител
2. Закон за статистиката
3. Устройствен правилник на НСИ
4. Метаданни и методология за изследванията на образованието и културата (https://nsi.bg/bg/node/3415/  https://nsi.bg/bg/node/11761)
5. Учебници по обща теория на статистиката

 

22.07.2022 г.                                        Председател на комисията:          /П/       
                                                                                /Магдалена Костова/