Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел “Статистически изследвания - Плевен ” към ТСБ – Северозапад

Публикуван на: 22.06.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 06.07.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № СЗ-РД-04-44/22.06.2022 г. на Директора на Териториално статистическо бюро - Северозапад

ОБЯВЯВА

І. Конкурс за заемане по служебно правоотношение на една щатна бройка за длъжността “Старши експерт” в отдел “Статистически изследвания - Плевен ” към ТСБ – Северозапад.  

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 1 година или V младши ранг;

III. Допълнителни изисквания:
1.Специалност – Статистика, Информатика, Математика, Икономика и други специалности подходящи за длъжността;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

V. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VІI. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл) всеки работен ден от 9.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на ТСБ - Северозапад, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 1, ет. 3, ст. 311. Срокът за приемане на документите е до 14 (четиринадесет) дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. 

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ – Северозапад, етаж 3. 

IX. Кратко описание за длъжността – Събиране, оглед и обработка на статистически данни, участие в статистически наблюдения и извършване на анкетни изследвания, включени в НСП на НСИ. Участие в организирането и изпълнението на статистически изследвания, извън НСП на НСИ в област Плевен. 

X.  Определям размер на основната месечна заплата за длъжността – 1000.00 лв.
Размерът на основната заплата се определя в съответствие с действащите вътрешни правила за работната заплата в НСИ.