Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“ при ТСБ - Север

Публикуван на: 20.06.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 30.06.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Териториално статистическо бюро - Север, на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № С-РД-04-69/17.06.2022 г. на Директора на ТСБ - Север

Обявява:

I. Конкурс за заемане по служебно правоотношение за една длъжност - „Старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Велико Търново“ при Териториално статистическо бюро - Север.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен - бакалавър;
2. Професионален опит - 1 година;
3. Ранг - V младши.

III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност - статистика, икономика;
2. Компютърна грамотност - MSOffice.

IV. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1.   Заявление по образец, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VІ. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден в отдел „Статистически изследвания - Велико Търново” при ТСБ - Север, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 61, ет. 6, ст. 8 от 9.00 до 12.30 и от 13.00 до 16.30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл) до 10 дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. 

При подаване на документите кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

Документите могат да бъдат подавани и по електронен път на адрес [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. 
При подаване на документи по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях e-mail.

VІІ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в ТСБ - Север, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения, намиращо се на етаж шести в сградата на ТСБ - Север, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 61 и интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg).

IХ. Кратко описание на длъжността: събиране, оглед и обработка на статистически данни.

Х. Размер на основна месечна заплата 950 лева. 
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат ще се отчетат нивото на заеманата длъжност, изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работна заплата в НСИ.